ATI GPU

bài viết danh sách Wikimedia

Bảng sau mô tả thông tin cơ bản về GPU của ATi. Bộ xử lý đồ họa này là bộ não của các loại cạc đồ họa dựa trên nền tảng ATi.

Các phiên bản DirectXSửa đổi

Các phiên bản DirectX xác định cạc đồ họa hỗ trợ bộ tăng tốc đồ họa cụ thể nào đó.

  • DirectX 6.0 - Multitexturing
  • DirectX 7.0 - Hardware Transformation, Clipping and Lighting (TCL/T&L)
  • DirectX 8.0 - Shader Model 1.1
  • DirectX 8.1 - Pixel Shader 1.4 & Vertex Shader 1.1
  • DirectX 9.0 - Shader Model 2.0
  • DirectX 9.0b - Pixel Shader 2.0b & Vertex Shader 2.0
  • DirectX 9.0c - Shader Model 3.0

Các phiên bản OpenGLSửa đổi

Các phiên bản OpenGL xác định cạc đồ họa hỗ trợ bộ tăng tóc đồ họa cụ thể nào đó.

  • OpenGL 1.4 - ARB_vertex_program, ATI_fragment_shader
  • OpenGL 1.5 - GLSL
  • OpenGL 2.0 - GLSL

Bảng so sánh tính năngSửa đổi

Giao tiếp AGP/PCISửa đổi

Model Năm Công nghệ (nm) Bus Giao tiếp Bộ nhớ (MiB) Tốc độ nhân (MHz) Tốc độ bộ nhớ (MHz) Pipes x TMU's x VPU's Fillrate (MT/s) Bộ nhớ Hỗ trợ thư viện đồ họa (phiên bản) Hỗ trợ các Driver Features
Băng thông (GB/s) Kiểu Bus Bus (bit) DirectX® OpenGL open source, Linux Proprietary, Linux BeOs Haiku
Rage 128 1998 1998 250 AGP 32 103 103 2x1x0 206 1.65 SDR 128 6 1.0
Rage 128 Pro 1999 1999 250 AGP 32 125 143 2x1x0 250 2.3 SDR 128 6 1.0
Rage Fury MAXX 1999 RAGE 128 PRO AFR 250 AGP 2x32 135 155 4x2x0 540 2.5 SDR 128 6 1.0
Radeon 64 VIVO 2000 R100 180 AGP 64 183 183 2x3x1 1098 5.9 SDR, DDR 128 7 1.4
Radeon 7000 2001 RV100 180 AGP/PCI 64 183 183 1x3x1 550 2.93 SDR, DDR 64 7 1.4
Radeon 7500 2001 RV200 180 AGP/PCI 64 290 230 2x3x1 1740 7.4 DDR 128 7 1.4
Radeon 8500 LE 2001 R200 150 AGP 4x 128 250 500 (250 DDR) 4x2x2 2000 8.00 DDR 128 8.1 1.4
Radeon 8500 2001 R200 150 AGP 4x 128 275 550 (275 DDR) 4x2x2 2200 8.80 DDR 128 8.1 1.4
Radeon 9000 2002 RV250 150 AGP 4x/PCI 128 250 400 (200 DDR) 4x1x1 1000 6.40 DDR 128 8.1 1.3
Radeon 9000 Pro 2002 RV250 150 AGP 4x 128 275 550 (275 DDR) 4x1x1 1100 8.80 DDR 128 8.1 1.3
Radeon 9100 IGP 2004 RS300 150 AGP 128 ? ? 2x1x0 ? 6.40 DDR Shared 128 8.1 1.4
Radeon 9100 Pro IGP 2004 RS350 150 AGP ? ? ? 2x1x0 ? 6.40 DDR Shared 128 8.1 1.4 Video Deblocking
Radeon 9100 2002 R200 150 AGP 4x/PCI 128 250 500 (250 DDR) 4x2x2 2000 8.00 DDR 128 8.1 1.4
Radeon 9100 Pro 2002 R200 150 AGP 4x/PCI 128 275 550 (275 DDR) 4x2x2 2200 8.80 DDR 128 8.1 1.4
Radeon 9200 SE 2003 RV280 150 AGP 8x/PCI 64, 128 200 333 (166 DDR) 4x1x1 800 2.66 DDR 64 8.1 1.4
Radeon 9200 Mar 2003 RV280 150 AGP 8x/PCI 64, 128, 256 250 400 (200 DDR) 4x1x1 1000 6.40 DDR 128 8.1 1.4
Radeon 9200 Pro Mar 2003 RV280 150 AGP 8x 128 300 600 (300 DDR) 4x1x1 1200 9.60 DDR 128 8.1 1.4
Radeon 9250 2004 RV280 150 AGP 8x/PCI 128 240 400 (200 DDR) 4x1x1 860 6.40 DDR 128 8.1 1.4
Radeon 9650 Apple OEM ? RV351 110 AGP 256 400 540 (270 DDR) 4x1x2 ? ? DDR 128 9.0 2.0
Radeon 9500 2002 R300 110 AGP 8x 64, 128 275 540 (270 DDR) 4x1x4 1100 8.64 DDR 128(256*) 9.0 2.0
Radeon 9500 Pro Oct 2002 R300 150 AGP 8x 128 275 540 (270 DDR) 8x1x4 2200 8.64 DDR 128 9.0 2.0
Radeon 9550 SE 2004 RV350 130 AGP 8x 64, 128, 256 250 400 (200 DDR) 4x1x2 1000 3.20 DDR 128 9.0 2.0
Radeon 9550 2004 RV350 130 AGP 8x 64, 128, 256 250 400 (200 DDR) 4x1x2 1000 6.40 DDR 128 9.0 2.0
Radeon 9600 SE 2003 RV350 130 AGP 8x 128, 256 325 400 (200 DDR) 4x1x2 1300 3.20 DDR 64 9.0 2.0
Radeon 9600 2003 RV350 130 AGP 8x 128, 256 325 400 (200 DDR) 4x1x2 1300 6.40 DDR 128 9.0 2.0
Radeon 9600 Pro EZ 2003 RV350 130 AGP 8x 128, 256 400 400 (200 DDR) 4x1x2 1600 6.40 DDR 128 9.0 2.0
Radeon 9600 Pro Apr 2003 RV350 130 AGP 8x 128, 256 400 600 (300 DDR) 4x1x2 1600 9.60 DDR 128 9.0 2.0
Radeon 9600 XT Oct 2003 RV360 130 Low-k AGP 8x 128, 256 500 600 (300 DDR) 4x1x2 2000 9.60 DDR 128 9.0 2.0
Radeon 9700 2002 R300 150 AGP 8x 128 275 540 (270 DDR) 8x1x4 2200 17.28 DDR 256 9.0 2.0
Radeon 9700 Pro Jul 2002 R300 150 AGP 8x 128 325 620 (310 DDR) 8x1x4 2600 19.80 DDR 256 9.0 2.0
Radeon 9800 SE 128Bit 2003 R350 150 AGP 8x 128 325 580 (270 DDR) 4x1x4 1300 9.28 DDR 128 9.0 2.0
Radeon 9800 SE 256Bit 2003 R350 150 AGP 8x 128 380 680 (340 DDR) 4x1x4 1520 21.76 DDR, GDDR-2 256 9.0 2.0
Radeon 9800 128Bit 2003 R350 150 AGP 8x 128 325 580 (270 DDR) 8x1x4 2600 9.28 DDR 128 9.0 2.0
Radeon 9800 Pro 128Bit Mar 2003 R350 150 AGP 8x 128 380 680 (340 DDR) 8x1x4 3040 10.88 DDR 128 9.0 2.0
Radeon 9800 2003 R350 150 AGP 8x 128 325 580 (270 DDR) 8x1x4 2600 18.56 DDR 256 9.0 2.0
Radeon 9800 Pro Mar 2003 R350 150 AGP 8x 128 380 680 (340 DDR) 8x1x4 3040 21.76 DDR, GDDR-2 256 9.0 2.0
Radeon 9800 XT Oct 2003 R360 150 AGP 8x 256 412 730 (365 DDR) 8x1x4 3296 23.36 DDR 256 9.0 2.0
Radeon X800 SE ? R420 130 Low-k AGP 8x 256 425 800 (400 DDR) 8x1x6 3400 25.60 DDR, GDDR-2, GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 GT 2005 R420 130 Low-k AGP 8x 256 475 980 (490 DDR) 8x1x6 3800 31.36 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 Pro tháng 5 năm 2004 R420 130 Low-k AGP 8x 256 475 900 (450 DDR) 12x1x6 5700 28.80 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 Pro VIVO tháng 5 năm 2004 R420 130 Low-k AGP 8x 256 475 900 (450 DDR) 12x1x6 5700 28.80 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 XT 2004 R420 130 Low-k AGP 8x 256 500 1000 (500 DDR) 16x1x6 8000 32.00 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 XT PE tháng 5 năm 2004 R420 130 Low-k AGP 8x 256 520 1120 (560 DDR) 16x1x6 8320 35.84 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X850 Pro 2005 R481 130 Low-k AGP 8x 256 520 1080 (540 DDR) 12x1x6 6240 34.56 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X850 XT 2005 R481 130 Low-k AGP 8x 256 520 1080 (540 DDR) 16x1x6 8320 34.56 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X850 XT PE 2005 R481 130 Low-k AGP 8x 256 540 1180 (590 DDR) 16x1x6 8640 37.76 GDDR-3 256 9.0b 2.0

Giao tiếp PCIeSửa đổi

Model Năm Công nghệ (nm) Bus Giao tiếp Bộ nhớ (MiB) Tốc độ nhân (MHz) Tốc độ bộ nhớ (MHz) Pipes x TMU's x VPU's Fillrate (MT/s) Bộ nhớ Hỗ trợ thư viện đồ họa (phiên bản) Hỗ trợ các Driver Features
Băng thông (GB/s) Kiểu Bus Bus (bit) DirectX® OpenGL
Radeon Xpress 200 IGP ? RS480 130 PCIe 128 350 400 (200 DDR) 2x1x0 700 6.40 DDR 64/128 Shared 9.0 2.0
Radeon Xpress 200 IGP ? RS482 110 PCIe 128 350 400 (200 DDR) 2x1x0 700 6.40 DDR 64/128 Shared 9.0 2.0
Radeon Xpress 1100 IGP ? RS485 110 PCIe 128 300 800 (400 DDR2) 2x1x? 600 12.80 DDR 128 Shared 9.0 2.0
Radeon Xpress 1150 IGP ? RS485 110 PCIe 128 400 800 (400 DDR2) 2x1x? 800 12.80 DDR 128 Shared 9.0 2.0
Radeon X300 SE Jun 2004 RV370 110 PCIe x16 128 325 400 (200 DDR) 4x1x2 1300 3.20 DDR, GDDR-2 64 9.0 2.0
Radeon X300 Jun 2004 RV370 110 PCIe x16 128 325 400 (200 DDR) 4x1x2 1300 6.40 DDR, GDDR-2 128 9.0 2.0
Radeon X550 SE Jul 2005 RV370 110 PCIe x16 64, 128 400 500 (250 DDR) 4x1x2 1600 4.00 DDR, GDDR-2 64 9.0 2.0
Radeon X550 Jul 2005 RV370 110 PCIe x16 64, 128 400 500 (250 DDR) 4x1x2 1600 8.00 DDR, GDDR-2 128 9.0 2.0
Radeon X600 Pro Jun 2004 RV380 130 Low-k PCIe x16 128, 256 400 600 (300 DDR) 4x1x2 1600 9.60 DDR, GDDR-2 128 9.0 2.0
Radeon X600 XT Jun 2004 RV380 130 Low-k PCIe x16 128, 256 500 740 (370 DDR) 4x1x2 2000 11.84 DDR, GDDR-2 128 9.0 2.0
Radeon X700 ? RV410 110 PCIe x16 128, 256 400 700 (350 DDR) 8x1x6 3200 11.20 DDR, GDDR-2, GDDR-3 128 9.0b 2.0
Radeon X700 Pro Sep 2004 RV410 110 PCIe x16 128, 256 425 860 (430 DDR) 8x1x6 3400 13.76 GDDR-3 128 9.0b 2.0
Radeon X700 XT Sep 2004 RV410 110 PCIe x16 128 475 1050 (525 DDR) 8x1x6 3800 16.80 GDDR-3 128 9.0b 2.0 Review Samples, never made it to retail
Radeon X800 SE ? R423 130 Low-k PCIe x16 128 425 700 (350 DDR) 8x1x6 3400 22.40 DDR, GDDR-2, GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 GT 128 Sep 2005 R423, R480 130 Low-k PCIe x16 128 475 700 (350 DDR) 8x1x6 3800 22.40 DDR, GDDR-2, GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 GT 256 Sep 2005 R423, R480 130 Low-k PCIe x16 256 475 980 (490 DDR) 8x1x6 3800 31.36 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 GTO 128 Nov 2005 R423, R480 130 Low-k PCIe x16 128 400 700 (350 DDR) 12x1x6 4800 22.40 DDR, GDDR-2, GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 Dec 2004 R430 110 PCIe x16 128, 256 392 700 (350 DDR) 12x1x6 4704 22.40 DDR, GDDR-2, GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 GTO 256 Nov 2005 R423, R480 130 Low-k PCIe x16 256 400 980 (490 DDR) 12x1x6 4800 31.36 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 Pro tháng 5 năm 2004 R423 130 Low-k PCIe x16 256 475 900 (450 DDR) 12x1x6 5700 28.80 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 Pro VIVO ? R423 130 Low-k PCIe x16 ? ? ? ? ? ? GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 XL Dec 2004, tháng 5 năm 2005 R430 110 PCIe x16 256, 512 400 980 (490 DDR) 16x1x6 6400 31.36 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 XT ? R423 130 Low-k PCIe x16 256 500 1000 (500 DDR) 16x1x6 8000 32.00 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 XT VIVO ? R423 130 Low-k PCIe x16 ? ? ? ? ? ? GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X800 XT PE ? R423 130 Low-k PCIe x16 256 520 1120 (560 DDR) 16x1x6 8320 35.84 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X850 Pro Dec 2004 R480 130 Low-k PCIe x16 256 520 1080 (540 DDR) 12x1x6 6240 34.56 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X850 XT Dec 2004 R480 130 Low-k PCIe x16 256 520 1080 (540 DDR) 16x1x6 8320 34.56 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X850 XT PE Dec 2004 R480 130 Low-k PCIe x16 256 540 1180 (590 DDR) 16x1x6 8640 37.76 GDDR-3 256 9.0b 2.0
Radeon X1300 Oct 2005 RV515 90 PCIe x16 128, 256, 512 450 500 (250 DDR) 4x1x2 1800 8.00 DDR 128 9.0c 2.0
Radeon X1300 Pro Oct 2005 RV515 90 PCIe x16 256 600 800 (400 DDR) 4x1x2 2400 12.80 GDDR-2 128 9.0c 2.0
Radeon X1600 Pro Oct 2005 RV530 90 PCIe x16 128, 256, 512 500 780 (390 DDR) 4(12)x1x5 2000 (6000) 12.48 GDDR-2 128 9.0c 2.0
Radeon X1600 XT Oct 2005 RV530 90 PCIe x16 256 590 1380 (690 DDR) 4(12)x1x5 2360 (7080) 22.08 GDDR-3 128 9.0c 2.0
Radeon X1800 XL Oct 2005 R520 90 PCIe x16 256 500 1000 (500 DDR) 16x1x8 8000 32.00 GDDR-3 256 9.0c 2.0
Radeon X1800 XT Mar 2006, Oct 2005 R520 90 PCIe x16 256, 512 625 1500 (750 DDR) 16x1x8 10000 48.00 GDDR-3 256 9.0c 2.0
Xbox360's Xenos Oct 2005 R500/C1 90 Integrated 512 & 10 500 1400/300 (700 DDR/300 SDR) 48 Unified 8000 22.4 & 256 GDDR-3 & eDRAM 128 9.0c 2.0
Radeon X1900 GT tháng 5 năm 2006 R580 90 PCIe x16 256 575 1200 (600 DDR) 12(36)x1x8 6900 (20700) 38.40 GDDR-3 256 9.0c 2.0
Radeon X1900 All-In-Wonder Jan 2006 R580 90 PCIe x16 256 500 960 (480 DDR) 16(48)x1x8 8000 (24000) 30.72 GDDR-3 256 9.0c 2.0
Radeon X1900 XT Jan 2006 R580 90 PCIe x16 512 625 1450 (725 DDR) 16(48)x1x8 10000 (30000) 46.40 GDDR-3 256 9.0c 2.0
Radeon X1900 Crossfire Edition Jan 2006 R580 90 PCIe x16 512 625 1450 (725 DDR) 16(48)x1x8 10000 (30000) 46.40 GDDR-3 256 9.0c 2.0
Radeon X1900 XTX Jan 2006 R580 90 PCIe x16 512 650 1550 (775 DDR) 16(48)x1x8 10400 (31200) 49.60 GDDR-3 256 9.0c 2.0
ASUS EAH3450/HTP/256M (Nhân ATI Radeon HD 3450) Jan 2008 RV620 55 PCIe x16 2.0 256 600 1000 (500 DDR2) GDDR-2 10.1 3.0

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:ATI