Cựu Ước tiếng Hy Lạp, thường gọi là Bản Bảy Mươi, Septuaginta (tiếng Latinh nghĩa là "bảy mươi") hay Bản LXX (theo số La Mã), là bản dịch tiếng Hy Lạp Koine lâu đời nhất của Kinh Thánh Hebrew và các sách thứ kinh liên quan. Năm sách đầu tiên của Kinh Thánh Hebrew, gọi là Torah hay Ngũ Thư, được dịch vào giữa thế kỷ 3 TCN. Các sách còn lại được dịch từ khoảng 200 TCN tới 50 TCN. Truyền thống cho rằng 70 hoặc 72 học giả Do Thái đã dịch bản này, trở thành bản dịch Kinh Thánh thông dụng nhất của cộng đồng Do Thái nói tiếng Hy Lạp tại Alexandria.

Chú thích sửa

Đọc thêm sửa