Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Châu Thành, An Giang