Bản mẫu:Đang tạo bài/doc

Sử dụngSửa đổi

Cú pháp cơ bản cho bản mẫu này là:

{{Đang tạo bài|time=~~~~~}}

sẽ tạo ra: