Bản mẫu:Bàn thắng bạc

Ghi bàn thắng bạc {{{1}}}'

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

{{bàn thắng bạc|phút|chú thích}}

phút
thời gian ghi bàn thắng bạc.
chú thích
"l.n." hoặc "o.g." (tự ghi vào lưới nhà), "phạt đền" hoặc "pen." hay các ghi chú khác về bàn thắng bạc.

Ví dụ sửa

  • {{bàn thắng bạc}} → Ghi bàn thắng bạc
  • {{bàn thắng bạc|96}} → Ghi bàn thắng bạc in the 96 phút 96'
  • {{bàn thắng bạc|111|l.n.}} → Ghi bàn thắng bạc in the 111 phút 111'  (l.n.)
  • {{bàn thắng bạc|120+2|pen.}} → Ghi bàn thắng bạc in the 120+2 phút 120+2'  (pen.)

Xem thêm sửa

{{bàn thắng}}
Thẻ vàng {{thẻ vàng}} Thẻ đỏ {{thẻ đỏ}} Thẻ vàng Thẻ đỏ {{thẻ đỏ|1}} Thẻ vàng Thẻ vàng-đỏ (thẻ đỏ gián tiếp) {{thẻ đỏ|2}}
Vào sân {{thay người vào}} Thay ra {{thay người ra}}
Phạt đền thành công {{phạt đền}} Phạt đền hỏng {{phạt đền hỏng}}
Ghi bàn thắng vàng {{bàn thắng vàng}} Ghi bàn thắng bạc {{bàn thắng bạc}}

Thể loại theo dõi sửa

Thể loại:Bản mẫu bóng đá cần bảo trì (17): cho bản mẫu sử dụng dấu nháy đơn ở cuối giá trị phút (xóa dấu nháy đơn để sửa lỗi)