Bản mẫu:Bảng khóa trang

Người dùng Wikipedia, mức khóa trang và khả năng sửa đổi trang
  Vô danh, Mới Tự xác nhận Xác nhận mở rộng Điều phối viên Bảo quản viên Thích hợp cho*
Không khóa Sửa đổi được Tuyệt đại đa số các trang
Khóa hạn chế sửa đổi Không thể sửa đổi Sửa đổi được Bài viết bị phá hoại quá mức hoặc bút chiến thiếu tính xây dựng bởi người dùng vô danh hoặc mới mở tài khoản, và một số bản mẫu hay mô-đun được sử dụng rất nhiều
Khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng Không thể sửa đổi Sửa đổi được Trang phá hoại quá mức hoặc bút chiến thiếu tính xây dựng, trang và bản mẫu hay mô-đun trọng yếu hoặc chống lại sự gián đoạn (như phá hoại, lạm dụng tài khoản con rối, chỉnh sửa các bài bút chiến…). Trong trường hợp bán khóa đã được chứng minh là không hiệu quả.
Khóa hẳn Không thể sửa đổi Sửa đổi được Bài viết bị phá hoại quá mức hoặc bút chiến thiếu tính xây dựng, trang và bản mẫu hay mô-đun trọng yếu
* Xem thêm: Wikipedia:Quy định khóa trang
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là {{Bảng khóa trang}}, một bản mẫu dùng để sử dụng các mức khóa, khả năng sửa đổi.