Wikipedia:Điều phối viên

Biểu tượng Điều phối viên

Điều phối viên (tiếng Anh: eliminator viết tắt là elm, hay moderator viết tắt là mod) là các thành viên trong Wikipedia được cộng đồng tin cậy trao quyền sử dụng một số công cụ kỹ thuật quản trị nội dung như xóa trang, khóa trang. Xem Wikipedia:Hướng dẫn dành cho điều phối viên.

Điều phối viên là các tình nguyện viên cho các trách nhiệm đó. Họ không phải nhân viên của tổ chức Wikimedia. Họ không bị yêu cầu phải sử dụng các công cụ của mình và không bao giờ được sử dụng các công cụ này để giành lợi thế trong các cuộc tranh chấp mà mình có liên quan.

Điều phối viên không được trao thẩm quyền đặc biệt nào và họ ngang hàng với mọi người khác về công việc biên tập. Họ cũng không phải là "ban đại diện" cho Wikipedia và không bao giờ trở thành một nhóm đặc biệt, đặc nhiệm trên Wikipedia. Các ý kiến, sửa đổi của điều phối viên trên các bài viết, thảo luận,... vẫn chỉ là ý kiến riêng của thành viên đó như mọi thành viên khác và được giải quyết theo thông lệ. Các thành viên khác không nên xem một điều phối viên là một thành viên khác biệt trong quá trình đóng góp xây dựng Wikipedia.

Các quyền của điều phối viên

Điều phối viên có khả năng thực hiện các tác vụ sau:

  • Khóa và mở khóa trang đến mức khóa hạn chế cho thành viên được xác nhận mở rộng.
  • Xóa trang và phục hồi trang đã bị xóa.
  • Xóa phiên bản, xem phiên bản trang đã bị xóa và phục hồi phiên bản đó.

Ngoài ra, điều phối viên mặc định mang sẵn các quyền:

Lạm dụng công cụ bảo trì Wikipedia

Xem thêm: Wikipedia:Hội chứng điều phối viên

Điều phối viên có thể bị tước bỏ các công cụ bảo trì nếu họ lạm dụng các công cụ kỹ thuật.

Để tránh lạm dụng, các điều phối viên cố gắng thực hiện công việc theo các quy định rõ ràng và chặt chẽ đã được thông qua bởi cộng đồng. Những tình huống không có quy định thì nên thảo luận và lấy ý kiến cộng đồng và nếu có thể, thì bổ sung cho quy định. Đặc biệt, những hành động không thể hồi phục được (như xóa hình ảnh) mà chưa có quy định rõ ràng, cần có sự tham gia ý kiến của cộng đồng.

Giải quyết các than phiền

Nếu bạn cho rằng một điều phối viên đã có những hành động không thích hợp đối với bạn hoặc người biên tập khác, bạn nên trao đổi trực tiếp với người có liên quan. Tuy nhiên, nếu hai bên không giải quyết được vấn đề, bạn có thể tiếp tục khiếu nại dựa theo Wikipedia:Giải quyết mâu thuẫn.

Danh sách các điều phối viên

Các điều phối viên và cựu điều phối viên được liệt kê tại Wikipedia:Danh sách điều phối viên. Một danh sách tự động có sẵn tại Đặc biệt:Danh sách thành viên/eliminator.

Nếu bạn mong muốn được trao các công cụ/chức năng/nhiệm vụ của một điều phối viên, xin tham khảo điều lệ chọn điều phối viên và có thể tự ra ứng cử tại Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên.

Người dùng là điều phối viên có thể thêm bản mẫu sau vào trang trang thành viên của mình:

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Điều phối viên}}
 Người dùng này là một điều phối viên của Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng

Xem thêm