Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm hành chính viên

Quy định biểu quyết bất tín nhiệm/bãi miễn hành chính viên trên Wikipedia tiếng Việt hiện được áp dụng tương đương quy định biểu quyết bất tín nhiệm/bãi miễn bảo quản viên (xem: Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Điều lệ).

Đề xuất hiện hành

Vietbio (thảo luận · đóng góp)


Lưu trữ

Xem thêm