Wikipedia:Biểu quyết chọn hành chính viên


Quy định chọn hành chính viên [thảo luận]

Người dùng được cấp quyền hành chính viên theo đồng thuận của cộng đồng thông qua một cuộc biểu quyết. Quy trình biểu quyết chọn hành chính viên hiện thời tương tự như quy trình biểu quyết chọn bảo quản viên (xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ vắn tắt), nhưng yêu cầu với các thành viên ứng cử/đề cử quyền hành chính viên thường cao hơn và sự đồng thuận của cộng đồng phải rõ ràng hơn.

Để ứng cử/đề cử một thành viên, hãy thay TÊN THÀNH VIÊN bằng tên của bạn và ấn vào nút Tạo Biểu quyết chọn hành chính viên. Nếu đây không phải là lần đầu tiên ứng cử vị trí này, hãy thêm (lần n) (ví dụ: (lần 3)) vào cuối tên biểu quyết.


Dưới đây là danh sách các đề cử/ứng cử, các biểu quyết thành công và biểu quyết không thành công quyền hành chính viên trên Wikipedia tiếng Việt:

Ứng cử/đề cử hiện hành

Lưu trữ

Xem thêm