Wikipedia:Biểu quyết phong cấp

Đây là trang liệt kê các biểu quyết cấp quyền điều phối viên, bảo quản viên, hành chính viên, kiểm định viên và một số quyền khác trên Wikipedia tiếng Việt với sự đồng thuận của cộng đồng (Xem: Mức truy cập để biết thêm chi tiết).

Điều phối viên

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên

Bảo quản viên

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên

Hành chính viên

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn hành chính viên

Kiểm định viên

Xem: Wikipedia:Biểu quyết chọn kiểm định viên

Lưu trữ

Xem thêm