Trang chính Lê đôi mách Việc cần làm Giải thưởng Thêm bài đề xuất ở đây Linh tinh *Đóng góp *Trao 💛 qua mail + Giải phẫu học + Y học + Tử hình + Ẩm thực  

*: Trang không thuộc quản lý của thành viên
+: Trang dự án


Eagles Nest (19126783984).jpg

Ảnh của davejdoe từ Ottawa, Ontario, Canada – Eagles Nest, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41799622

Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người.


The instruction we find in books is like fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all.

Il en est des livres comme du feu de nos foyers; on va prendre ce feu chez son voisin, on l’allume chez soi, on le communique à d’autres, et il appartient à tous.


Voltaire