Thành viên:Mongrangvebet/Việc cần làm

Trang chính Lê đôi mách Việc cần làm Giải thưởng Thêm bài đề xuất ở đây Linh tinh *Đóng góp *Trao 💛 qua mail + Giải phẫu học + Y học + Tử hình + Ẩm thực  

*: Trang không thuộc quản lý của thành viên
+: Trang dự án


Bài viết
Tận hưởng cuộc sống thực
  • Hạn chế vào wiki trong tháng 5 và tháng 6.
  • Không tham gia vào tranh cãi vì bây giờ có nhiều thành viên thích lý sự cùn, đuối lý thì chửi nên mình hem thích.