Thành viên:Mongrangvebet/Giải thưởng

Trang chính Lê đôi mách Việc cần làm Giải thưởng Thêm bài đề xuất ở đây Linh tinh *Đóng góp *Trao 💛 qua mail + Giải phẫu học + Y học  

*: Trang không thuộc quản lý của thành viên
+: Trang dự án


Thành viên này đã tham gia Cúp Wiki tiếng Việt.
Thành viên này nằm trong số những người được trao huy hiệu danh dự của Cúp Wiki tiếng Việt 2020

Contenus de qualité

sửa

Bons contenus

sửa

Listes de qualité

sửa
 

Thuật ngữ giải phẫu cử động” mà bạn đã tạo ra hoặc mở rộng đáng kể đã được cộng đồng bình chọndanh sách chọn lọc, là một trong những bài có chất lượng tốt và tiêu biểu của Wikipedia tiếng Việt.
Hãy cùng tham gia phát triển các bài viết cũng như đề cử và thảo luận chúng, Wikipedia là dành cho tất cả mọi người!


Le saviez-vous ?

sửa
  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Fritz Zwicky mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Grace Oyelude mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Taos Amrouche mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Joe Arridy mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Caspar Wistar (bác sĩ) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Elizabeth L. Gardner mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Ếch Pepe mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Do You Hear the People Sing? mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Sự phát triển lông của người mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Thần kinh trụ mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết DingTalk mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Pepsi Cool Cans mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Bệnh dịch hạch Mãn Châu mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Trà gai dầu mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Giới thiệu về virus mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết E-Hentai mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Trung Cộng và tương lai của Thế giới Tự do mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Oh Uganda, Land of Beauty mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Vô tinh trùng mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Cơ tam đầu cánh tay mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết RNA thông tin biến đổi nucleoside mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Trung Le Nguyen mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Biến thể 202012/01 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Cờ vua trực tuyến mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

[mới]

💓 Autres 💓

sửa

Sau đây là các thẻ wikilove mà mọi người gửi cho tôi từ lúc tham gia wiki đến giờ. Dù nhiều thẻ chỉ gửi mỗi sao nhưng dù sao cũng đáng ghi nhận tình cảm của mọi người !

1. Duke of Good Article 2019

sửa
 
Thông báo đoạt giải trong Xét tuyển danh hiệu King of Good Article !!!

Xin chào Mongrangvebet ! Chúc mừng bạn đã đoạt giải trong Xét tuyển King of Good Article là danh hiệu giành cho thành viên đóng góp nhiều nhất cho nội dung Bài viết tốt của Wikipedia tiếng Việt trong năm 2019, thỏa mãn tiêu chí Yêu cầu ứng viênYêu cầu tích lũy trong năm.

Tuy không chiến thắng danh hiệu King nhưng bạn đã đoạt danh hiệu Duke of Good Article (Công tước Bài viết tốt). Bạn đã có đóng góp đáng kể cho Bài viết tốt của Wikipedia tiếng Việt tất cả 3 trong số 55 bài GA trong năm 2019.
Gửi đến bạn thông báo này để vinh danh và bài tỏ lòng ngưỡng mộ cho các đóng góp của bạn. Cũng như sẽ là tấm gương mẫu mực cho các thành viên trong cuộc chạy đua vào năm mới.

Chúc mừng Duke of Good Article của wikipedia tiếng Việt Duke of Good Article 2019 Mongrangvebet

[ Chủ tịch Hiệp hội Wikipedia ] thảo luận 09:51, ngày 19 tháng 12 năm 2019 (UTC)

2. Wikilove

sửa

Một ngôi sao dành cho bạn!

sửa
  Ngôi sao Nguyên bản
Bạn hoạt động dữ dội thật, chúc mọi sự thành công !  Đ Ô N G - M I N H    04:30, ngày 10 tháng 5 năm 2019 (UTC)

Một ngôi sao dành cho bạn!

sửa
  Ngôi sao Nguyên bản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì những sửa đổi hữu ích tại bài Sòng bạc hoàng gia của mình!! Mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có dịp hợp tác trong một bài viết nào đó!! Thân ái!!  Definitely Maybe  Nhắn cho tôi 13:10, ngày 21 tháng 5 năm 2019 (UTC)

Một ngôi sao dành cho bạn!

sửa
  Ngôi sao Nguyên bản
. Sdname9 (thảo luận) 09:46, ngày 4 tháng 8 năm 2019 (UTC)

Một ngôi sao dành cho bạn!

sửa
  Ngôi sao Bảo vệ Wiki
Mình cảm ơn bạn vì bạn đã manh dạng đưa ra vấn đề bài viết chất lượng kém, đây và vấn đề cần thảo luận, thật tốt khi Wikipedia vẫn còn có những thành viên như bạn. Mong bạn sẽ tiếp tục đóng góp Wikipedia để Bách khoa toàn thư tốt hơn Thiện Hậu (thảo luận) 02:38, ngày 10 tháng 8 năm 2019 (UTC)

Một ngôi sao SÔI NỔI dành cho bạn

sửa
  Ngôi sao Sôi nổi
Xin tặng bạn ngôi sao đặc biệt để vinh danh những đóng góp sôi nổi của bạn cho chủ đề về y học, nhất là lĩnh vực giải phẫu học.

Trân trọng! LuanNguyen (M.A)nhắn tin

Tặng bạn Ngôi sao hỗ trợ thành viên

sửa
  Ngôi sao Hỗ trợ viên
Cảm ơn các đóng góp của bạn cho wikipedia và các hỗ trợ cho các thành viên. Thân tặng bạn ngôi sao đánh giá cao này [ Chủ tịch Hiệp hội Wikipedia ] thảo luận 05:35, ngày 8 tháng 10 năm 2019 (UTC)

Giáng Sinh an lành

sửa

Giang Sinh an lành!

sửa

Keo010122Talk to me 04:42, ngày 24 tháng 12 năm 2019 (UTC)

Cuộc chạy đua King of DYK năm 2019

sửa
 
Thông báo Thành tích cao trong Xét tuyển danh hiệu King of DYK !!!

Xin chào Mongrangvebet ! Chúc mừng bạn đã đạt thành tích cao trong Xét tuyển King of DYK là danh hiệu giành cho thành viên đóng góp nhiều nhất cho nội dung Bạn có biết? của Wikipedia tiếng Việt trong năm 2019.

Gửi đến bạn thông báo này để vinh danh và bài tỏ lòng ngưỡng mộ cho các đóng góp của bạn. Cũng như sẽ là tấm gương mẫu mực cho các thành viên trong cuộc chạy đua vào năm mới.

Bạn đã có đóng góp đáng kể cho Bạn có biết? của Wikipedia tiếng Việt tất cả 7 trong số 333 bài DYK trong năm 2019.

Vị trí của bạn là Hạng sáu. Gửi đến bạn huy hiệu xếp hạng. Xin chúc mừng thành tích của bạn.

[ W T L ] thảo luận 03:24, ngày 30 tháng 12 năm 2019 (UTC)

Chúc kỳ nghỉ vui vẻ!

sửa
  Chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2020 tốt lành!!!

Xin chào Mongrangvebet, chúc cuộc sống của bạn luôn tràn ngập bình an, thành công và hạnh phúc trong kỳ nghỉ lễ này.

Gửi tới bạn lời chúc ấm áp và chân thành trong mùa Giáng sinh và năm mới.
Chúc bạn sửa đổi bài vui vẻ.

Hãy lan tỏa tình yêu trên Wiki bằng cách gửi lời Chúc mừng Giáng sinh đến một thành viên khác, dù cho đó có thể là người bạn đã từng có bất đồng trong quá khứ, một người bạn tốt, hay chỉ là một thành viên bất kỳ nào đó mà thôi. Thiện Hậu (thảo luận) 15:57, ngày 31 tháng 12 năm 2019 (UTC)

Lan tỏa thông điệp này bằng cách chèn {{thế:Seasonal Greetings}} vào trang thảo luận của thành viên khác.

Một ly bia cho bạn!

sửa
  Chúc mừng năm mới 2020 an lành hạnh phúc! Cụng ly với bạn Mongrangvebet cái nào! [ W T L ] thảo luận 17:45, ngày 31 tháng 12 năm 2019 (UTC)

Một ngôi sao dành cho bạn!

sửa
  Ngôi sao Biên tập viên
Với tư cách ban giám khảo của cuộc thi cúp wiki tiếng Việt mùa đầu tiên, xin chúc mừng bạn Mongrangvebet đã xuất sắc cán đích ở hạng 2 chung cuộc với 779 điểm, qua đó lọt vào tốp 8 thí sinh được trao huy chương của cuộc thi. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và giàu nhiệt huyết để tiếp tục đóng góp tích cực cho wiki tiếng Việt trong thời gian tới, và hẹn gặp lại bạn ở cuộc thi tổ chức vào đầu năm sau. Thân ái!  Definitely Maybe  Nhắn cho tôi 05:12, ngày 1 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Một tách cà phê cho bạn!

sửa
  Tặng bạn ly cà phê để bình tĩnh và tỉnh táo chông dịch ! TRAN P.Thao (thảo luận) 08:34, ngày 17 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Tặng bạn một chú chim bồ câu hoà bình

sửa

 Peter ✅  15:27, ngày 20 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Một bát dâu tây cho bạn!

sửa
  Tặng bạn bát dâu tây, chúc bạn ngon miệng và cùng vui vẻ đóng góp! Le Duc Anh 💬 10:21, ngày 29 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Một ngôi sao cho bạn

sửa
  Ngôi sao biểu trưng
Thay mặt cộng đồng xin trao tặng Mongrangvebet một ngôi sao nhỏ vì bạn đã góp phần vào việc tạo ra một biểu trưng kỉ niệm cho dự án và được ghi lại tại đây. Xin cảm ơn và chúc bạn nhiều niềm vui trên hành trình 🙆‍♂️trao yêu thương🙆‍♀️ của mình. ~ Violet (talk) ~ 11:30, ngày 15 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Một ngôi sao dành cho bạn!

sửa
  Ngôi sao Cống hiến không ngừng
Với gần 6 năm đóng góp và cống hiến không ngừng nghỉ, tôi hy vọng ngôi sao này sẽ tiếp lửa cho bạn trên chặng đường sắp tới, để nguồn sinh khí của bạn mãi lan toả đến mọi thành viên của cộng đồng này. Trân trọng.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  15:09, ngày 26 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tặng lang băm một ít gà tây

sửa
  Một vỉ gà tây
Chúc thầy lang luôn mạnh khỏe để tiếp tục hành nghề. Dαɾƙ Eʅϝ 12:23, ngày 6 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Một ngôi sao dành cho bạn!

sửa
  Ngôi sao Cống hiến không ngừng
Xin tặng bạn ngôi sao này vì các cống hiến không ngừng nghỉ của bạn do mảng y học đang nghèo nàn tại Wikipedia tiếng Việt. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và sẽ có thêm thật nhiều đóng góp nữa trong tương lai. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:49, ngày 20 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Một con gà tây Lễ Tạ ơn cho bạn!

sửa
  Một con gà tây Lễ Tạ ơn cho bạn!
Không biết lang băm có hài lòng với món gà quay không nhỉ? Legolas ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt 11:48, ngày 26 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Một ly bia cho bạn!

sửa
  Tặng bạn ly bia lấy sức viết bài! P.T.Đ (thảo luận) 18:41, ngày 9 tháng 12 năm 2020 (UTC)

Tặng quý cố vấn viên 1 ly cappuccino

sửa
  Cappuccino
Cảm ơn quý cố vấn viên đã giúp thiết kế bản mẫu trang BVCL. Chúc quý cố vấn viên một ngày tốt lành. Kabosu-chan~ 14:52, ngày 19 tháng 12 năm 2020 (UTC)

Tặng bạn những chiếc bánh quy

sửa
  Bánh gừng
Tặng bạn bánh gừng. Chúc bạn mùa giáng sinh vui vẻ. нυấn roѕe có làм Tнì мớι có ăn 15:07, ngày 24 tháng 12 năm 2020 (UTC)

Một ly eggnog cho bạn!

sửa
  Một ly eggnog cho bạnĂ
Chúc bạn uống ngon miệng Legolas ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt 14:26, ngày 25 tháng 12 năm 2020 (UTC)