Thành viên:Mongrangvebet/Bài cần viết

Trang chính Lê đôi mách Việc cần làm Giải thưởng Thêm bài đề xuất ở đây Linh tinh *Đóng góp *Trao 💛 qua mail + Giải phẫu học + Y học  

*: Trang không thuộc quản lý của thành viên
+: Trang dự án


BẠN CÓ THỂ THOẢI MÁI THÊM ĐỀ XUẤT VÀO TRANG NÀY !!

Bản mẫu sửa

Một đống bài để phủ xanh bản mẫu này :)). Hãy giúp đỡ bằng cách dịch nó từ enwiki dựa vào sách giải phẫu

1. Link bản mẫu sang enwiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Spinal_nerves

173 bài viết
Hệ thần kinh
116 bài
57 bài
đến ngày 16/09/2019


2. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Muscles_of_thorax_and_back

45 bài viết
Cơ vùng ngực, lưng
đến ngày 16/09/2019

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Peritoneal_anatomy

54 bài viết
Phúc mạc
đến ngày 16/09/2019

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Arteries_of_abdomen


5. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Epithelial_proteins


Các đề xuất của thành viên khác: sửa

https://en.wikipedia.org/wiki/Caspar_Wistar_(physician)23/9/2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Mastoiditis: chứng viêm xương chũm 30/9/2019: Cái này quá khó nên ko dịch đc, sr