Mở trình đơn chính

Trở về trang thành viên (Nhấn vào đây). BẠN CÓ THỂ THOẢI MÁI THÊM ĐỀ XUẤT VÀO TRANG NÀY !!

Bản mẫuSửa đổi

Một đống bài để phủ xanh bản mẫu này :)). Hãy giúp đỡ bằng cách dịch nó từ enwiki dựa vào sách giải phẫu

1. Link bản mẫu sang enwiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Spinal_nerves

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Muscles_of_thorax_and_back

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Peritoneal_anatomy

Thuật ngữ giải phẫu: tra phần đối chiếu thuật ngữ trong atlas Netter

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Arteries_of_abdomen


Giải phẫuSửa đổi