Wikipedia:Câu hỏi

Tôi phải đặt câu hỏi hoặc nhận xét ở đâu?

Xin hãy chọn một nơi thích hợp để đặt câu hỏi của bạn, vì những câu hỏi đặt sai chỗ có thể sẽ không nhận được câu trả lời! Một tình nguyện viên sẽ trả lời cho bạn...

Các câu hỏi về kiến thức tổng quát

  • Bàn tham khảo giống như một bàn tham khảo trong thư viện vậy. Những người ở đó sẽ cố gắng giúp bạn tìm những thông tin mà bạn cần.
ví dụ "Quốc gia nào có GDP cao nhất?"

Các câu hỏi về cách sử dụng và đóng góp vào Wikipedia

Câu hỏi của bạn có thể đã được trả lời tại Các câu hỏi thường gặp, nếu không:

  • Bàn giúp đỡ là nơi chính để đặt câu hỏi và cũng là nơi bạn nên đến nếu bạn đã thử hỏi ở các nơi khác không có kết quả.
  • Khu vực thảo luận chung là một khu vực để cộng đồng thảo luận về những vấn đề kỹ thuật phức tạp, quy định và quy trình hoạt động của Wikipedia,
  • Câu hỏi về bản quyền tập tin sẽ chịu trách nhiệm về hướng dẫn cách sử dụng hình ảnh và các tập tin phương tiện khác trong Wikipedia