Bản mẫu:Chất lượng dịch 2

Ghi chúSửa đổi

Tiêu bản này dùng trong những bài có vấn đề về chất lượng dịch thuật. Nếu bạn dịch một bài không phải chuyên môn của mình và thấy không tin tưởng về bản dịch, bạn có thể dùng tiêu bản này.

Xem thêmSửa đổi