Bản mẫu:Chất lượng dịch

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Chất lượng dịch}} này dùng trong những bài có vấn đề về Chất lượng dịch thuật nói chung, như có vấn đề về văn phong, thiếu tin cậy về thông số, thiếu tin cậy về chuyên môn.

Sử dụngSửa đổi

{{Chất lượng dịch|language|date={{Subst:CURRENTDATE}}}}

Tham sốSửa đổi

1 tên ngôn ngữ
2 (tùy chọn) tên ngôn ngữ trong danh sách "ngôn ngữ", nếu khác
3 (tùy chọn) thay thế từ "bài viết"; ví dụ. sử dụng "Phần" để sử dụng bản mẫu trong một phần.

Ví dụSửa đổi

{{Chất lượng dịch|tiếng Anh|tiếng Đức|Phần}}

Phiên bản thay thế của cái này

{{Chất lượng dịch|1=tiếng Anh|2=tiếng Đức|3=Phần}}

Bản mẫu phân loại bài viết vào Thể loại:Bài dịch có chất lượng kém. Không thế bản mẫu này.

Xem thêmSửa đổi