Bản mẫu:Chất lượng dịch 4

Ghi chúSửa đổi

Bản mẫu này dùng trong những bài mà chưa được dịch xong, vẫn còn sót 1 phần ngôn ngữ khác chưa được dịch.

Xem thêmSửa đổi

{{Chất lượng dịch}}
{{Chất lượng dịch 2}}
{{Chất lượng dịch 3}}
{{Chất lượng dịch 5}}