Hãy đặt bản mẫu này vào sau nguồn trích dẫn được cho là không đáng tin cậy hay không chính xác. Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Bài thiếu nguồn tham khảo đáng tin cậy.

Cách sử dụng Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi