Bản mẫu:PD-USGov-Military-Air Force

Phạm vi công cộng! Hình này là công trình của các nhân viên Không lực Hoa Kỳ, thực hiện trong tiến trình công việc chính thức của người đó. Là một công trình của Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, hình ảnh này thuộc về phạm vi công cộng. Không lực Hoa Kỳ


Xem thêmSửa đổi