Bản mẫu:PD-USGov-Military-Navy

Public domain

Hình này là do một nhân viên của Hải quân Hoa Kỳ chụp hoặc vẽ trong khi đang làm nhiệm vụ. Do đó, hình này thuộc phạm vi công cộng.
Đối tượng của Tuyên bố phủ nhận chung.


Xem thêmSửa đổi