Bản mẫu:Sử dụng nhiều/doc

Hộp thông báo {{Sử dụng nhiều}} được đặt trong trang tài liệu của những bản mẫu được nhúng ở hơn 2000 trang. Đối với các bản mẫu được nhúng ở hơn 100.000 trang, hoặc nếu tham số đầu tiên được đặt thành risk, bản mẫu sẽ đưa ra thông điệp cảnh báo mạnh hơn.

Cách sử dụngSửa đổi

Cách dùng cơ bản

{{Sử dụng nhiều}}

Tất cả tham số

{{Sử dụng nhiều|1= |2= |info= |demo= |form= |expiry= |no-percent=}}

  • |1=số trang nhúng: (đã lỗi thời) Để nhập tay số trang nhúng, hoặc đặt bằng risk để hiển thị thông điệp "nguy hiểm cao". Hộp thông báo nay đã có thể tự động hiển thị số trang nhúng theo giá trị nó tìm thấy tại Mô đun:Transclusion count/data (được cập nhật định kì).

Lưu ý: Nếu bản mẫu tìm thấy số liệu tại Mô đun:Transclusion count/data, nó sẽ bỏ qua giá trị nhập tay.

  • |2=liên kết trang thảo luận
  • |info=thông điệp bổ sung
  • |demo=Tên bản mẫu
  • |form=: editnotice
  • |expiry=: tham số expiry của {{editnotice}}
  • |no-percent=: Đặt bằng yes để tắt dòng "chiếm x% tổng số trang". Thông tin này được tự động hiển thị nếu số trang nhúng lớn hơn hơn 1% tổng số trang (hiện tại {{NUMBEROFPAGES}} bằng 19.413.305 do đó 1% tương ứng 194.133 trang).

Ví dụSửa đổi

Thông điệp thông thườngSửa đổi

{{Sử dụng nhiều}}
{{Sử dụng nhiều|49500+|Wikipedia:Thảo luận|demo=Bản mẫu không có thật}}
{{Sử dụng nhiều|49500|form=editnotice|demo=Bản mẫu không có thật}}

Nguy hiểm caoSửa đổi

{{Sử dụng nhiều|demo=Hộp điều hướng‏‎}}
{{Sử dụng nhiều| |Wikipedia:Thảo luận|demo=Hộp thông tin|info=Đó là một con số lớn!‏‎‏‎‏‎}}

Đổi hướngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Đếm bản mẫuSửa đổi