{{Xh-SDHL không SD| ngày=13 | tháng=04 | năm=2024 | thay thế= }}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

SDHLKSD = Sử dụng hợp lý không sử dụng.

Nếu bạn gặp một hình sử dụng giấy phép không tự do (logo, hình chụp màn hình, bìa đĩa, áp phích...) mà không được sử dụng tại bất cứ bài viết nào ở Wikipedia, bạn có thể treo tiêu bản này để thông báo:

{{subst:SDHLKSD|thay thế=hình tự do thay thế được cho hình này}}

Bản mẫu này sẽ tự động thêm ngày tháng hiện tại, đưa hình vào thể loại [[Thể loại:Hình có vấn đề <năm>-<tháng>-<ngày>]] và sau bảy ngày sẽ bị xem xét xóa.

Xem thêm sửa