Bản mẫu:Taxonomy/Lilium

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
Giới: Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Embryophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Polysporangiophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Tracheophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Spermatophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Angiospermae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Monocots  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Liliales  [Taxonomy; sửa]
Họ: Liliaceae  [Taxonomy; sửa]
Phân họ: Lilioideae  [Taxonomy; sửa]
Tông: Lilieae  [Taxonomy; sửa]
Chi: Lilium  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Lilieae [Taxonomy; sửa]
Cấp: genus (hiển thị là Chi)
Liên kết: Lilium
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên:

This page was moved from. It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Lilium/edithistory