Bản mẫu:Thông báo Bạn có biết

Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết [[:{{{1}}}]] mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Cách sử dụng đơn giản: Đặt

{{BCB| tên bài |bs=| dl=}}
trên trang thảo luận của thành viên đã viết ra hoặc mở rộng đáng kể các bài viết từng nằm trong mục Bạn có biết, để cảm ơn họ.

Tham sốSửa đổi

  • {{{tên bài}}} - Bắt buộc: Tên bài viết được chọn trong mục Bạn có biết tuần này.
  • |dl= - Dung lượng của bài viết khi được lên trang chính.
  • |bs= Ám chỉ số thứ tự của bài mà thành viên đã tạo.

Ví dụSửa đổi

{{BCB|Christine Hà|bs=21|dl=42}}
Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Christine Hà mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 21 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 42 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!