Bản mẫu:Thể loại Commons nội dòng

Phương tiện liên quan tới Thể loại Commons nội dòng tại Wikimedia Commons

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích

Bản mẫu này có thể được sử dụng để tạo liên kết đến thể loại Commons. Nó được thiết kế để sử dụng trong phần "liên kết ngoài" của bài viết.

Sử dụng

* {{Thể loại Commons nội dòng|Ursus maritimus}}

sẽ ra:


* {{Thể loại Commons nội dòng|Ursus maritimus|Polar bears}}

sẽ ra:

  • Phương tiện liên quan tới Polar bears tại Wikimedia Commons

* {{Thể loại Commons nội dòng|Ursus maritimus|''Ursus maritimus''}}

sẽ ra:

TemplateData

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Thể loại Commons nội dòng

Bản mẫu này tạo một liên kết đến một thể loại trên Commons.

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tên thể loại1

Tên của thể loại Commons mà bản mẫu này sẽ liên kết đến. Nếu không có giá trị nào được cung cấp, thuộc tính Wikidata P373 hoặc tên trang sẽ được sử dụng theo mặc định.

Chuỗitùy chọn
Hiển thị văn bản2

Văn bản hiển thị có liên kết cho người dùng. Nếu không có giá trị nào được cung cấp, nó sẽ mặc định là tên thể loại hoặc tên trang, theo thứ tự.

Chuỗitùy chọn
nowrapnowrap

Dừng văn bản của thể loại chung bao bọc

Chuỗitùy chọn
lcfirstlcfirst

Hiển thị chữ cái đầu tiên dưới dạng chữ thường

Chuỗitùy chọn


Xem thêm