Bản mẫu:Unicode hóa

(đổi hướng từ Bản mẫu:Unicode hóa 2)


Tài liệu bản mẫu

Cách sử dụng

Nếu bạn gặp một bài viết gồm tiếng Việt không dấu, hoặc không dùng mã Unicode (không đọc được các dấu tiếng Việt), bạn có thể treo biển báo bài này để thông báo rằng phần không được Unicode hóa sẽ bị xóa sau 7 ngày nếu không được quan tâm. Bạn ghi dòng mã sau:

{{subst:Unicode hóa}}

Tiêu bản này giúp cho sau 7 ngày treo biển, nếu bài không được Unicode hóa xong, bài sẽ được tự động liệt kê trong Thể loại:Bài chưa được Unicode hóa quá 7 ngày.

Đổi hướng