Bản mẫu:Usertcb

Ví dụ (thảo luận · đóng góp · cấm người dùng)

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template uses the vertical bar (or pipe) as separator. For administrators, users are linked this way in the default mediawiki interface in histories and logs.

Cách sử dụngSửa đổi

Names with (or without) equal signs can be given as 1=Username or User=Username :

An optional second parameter can be used to specify a Wikimedia project. This parameter can also be called by the name Project.


Bản mẫu liên kết không gian thành viên

Bản mẫu thông tin thành viên cung cấp thông tin liên kết cho một thành viên; họ tương tự như chữ ký, nhưng thường cung cấp thêm thông tin, và có thể được sử dụng bởi những thành viên khác. Danh sách:

Thành viên giới thiệu là Thành viên:Ví dụ