Bản mẫu:Hoàng đế nhà Minh

(đổi hướng từ Bản mẫu:Vua nhà Minh)