Chủ tịch Quốc hội là chức vụ đứng đầu Quốc hội. Các trang Chủ tịch Quốc hội liên quan:

Chức vụ trước đây

sửa