Chu vi hình tròn hay độ dài đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn.

Công thức Sửa đổi

Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân 3,14 hoặc bán kính nhân 2 rồi nhân 3,14

Công thức của chu vi hình tròn là:

 
Hoặc có thể là:
 

Trong đó:

Quan hệ với Pi Sửa đổi

 
Hình tròn có đường kính là 1 sẽ có chu vi là π.
 
Hình tròn đơn vị có bán kính là 1 sẽ có chu vi là 2π.

Chu vi của hình tròn liên quan với Pi. Giá trị của Pi là 3,141592653589793.... (xem Pi), được quy ước với giá trị gần đúng là 3,14.[1] Pi được định nghĩa là tỷ lệ của chu vi  .

Các hằng số π được sử dụng phổ biến trong toán học, kỹ thuật và khoa học. Trong khi nó được đặt tên trong toán học thì kỹ thuật và khoa học nó không được đặt tên. Nó được sử dụng bởi radio, lập trình máy tính và hằng số vật lý. Vì giá trị của Pi rất dài nên công thức có thể đơn giản hóa là d*3,14.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ Toán 5 (Tái bản lần thứ chín). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 2015. ISBN 8 934994 228176 Kiểm tra giá trị |isbn=: tiền tố không hợp lệ (trợ giúp).

Liên kết ngoài Sửa đổi

Các chủ đề chính trong toán học
Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê