Cung Dụ vương

(Đổi hướng từ Cung Dụ Vương)

Cung Dụ Vương (chữ Hán:恭裕王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa