Dương Càn Trinh

vua Nam Chiếu, hoàng đế Đại Nghĩa Ninh

Dương Càn Trinh giản thể: 杨干贞; phồn thể: 楊干貞; bính âm: Yáng Gànzhēn là người kiến lập Đại Nghĩa Ninh Quốc. Dương Càn Trinh nguyên là Đông Xuyên tiết độ sứ của Đại Trường Hòa Quốc. Năm 928, Dương Can Trinh và thanh bình quan Triệu Thiện Chính giết chết Trịnh Long Đản, Triệu Thiện Chính tự lập mình làm hoàng đế Đại Thiên Hưng (Hưng Nguyên Quốc), năm sau, Dương Can Trinh phế Triệu Thiện Chính, lập nên Đại Nghĩa Ninh Quốc, cải niên hiệu thành Hưng Thánh. Năm 937, Hải Thông tiết dộ sứ Đoàn Tư Bình phế Dương Can Trinh, lập nên Đại Lý Quốc. Dương Can Trinh có thụy hiệu Túc Cung Hoàng Đế hay Quảng An Hoàng Đế.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi