Danh sách Đại hãn nhà Bắc Nguyên

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các Đại hãn của nhà Bắc Nguyên (1368 - 1634) tại Mông Cổ.

Danh sáchSửa đổi

Đại hãn
Chân dung Hãn Miếu hiệu Tên khai sinh Trị vì Ghi chú
Nhà Bắc Nguyên chính thức
  Ukhaantu Khan Huệ Tông Toghan-Temür 1368 - 1370 Cai trị thực tế từ năm 1333
Biligtu Khan Chiêu Tông Ayushiridara 1370 - 1378
  Uskhal Khan Tögüs Temür 1378 - 1388 Bị giết năm 1388, Đại hãn cuối cùng có đầy đủ quyền lực
Thời kỳ Thát Đát
Jorightu Khan 1388 - 1391 Có lẽ đã chết khi quân Minh xâm lược Mông Cổ năm 1391
  Enke Khan 1391 - 1394
Elbeg Nigulesuchi Khan 1394 - 1399
Gun Temur Khan 1400 - 1402
Orug Temur Khan Guilichi 1402 - 1408
  Oljei Temur Khan Bunyashiri 1408 - 1412
Delbeg Khan Dalbag 1412 - 1415
Oyiradai 1415 - 1425
Adai Khan 1425 - 1438
Taisun Khan Toghtoa Bukha 1433 - 1453
Agbarjin 1453
Esen Taishi Esen 1454 - 1455 Lãnh đạo của người Oirat

de facto của Bắc Nguyên

Markorgis Khan Ükegtü 1455 - 1465
  Molon Khan 1465 - 1466
  Manduul Khan 1475 - 1478
Dayan Khan Batumongke 1479 - 1517
Barsbolad Khan Barsbolad 1516 - 1519
Bodi Alagh Khan 1519 - 1547
Daraisung Guden

Khan

1547 - 1557
Tumen Zasagt Khan Tumen 1558 - 1592
Buyan Sechen Khan Buyan 1592 - 1604
Ligdan Khan Ligdan 1604 - 1634
Ejei Khan Ejei 1634 - 1635 Đầu hàng Hoàng Thái Cực

Các tộc Mông Cổ khácSửa đổi

Thủ lĩnh
Thủ lĩnh Cai trị Ghi chú
Người Oirat
Mönkhtömör 1368 - 1390
Örögtömör 1399
Khuhai Dayuu
Batula 1399 - 1408
Togoon 1408 - 1438
Esen 1438 - 1454 Năm 1454, giành quyền kiểm soát Mông Cổ
Amasanj 1454 - 1455
Ishtomor 1455 - 1469
Khishig
Arkhan
Buuvei
Khongor
Abai khatan
Kharkhul
Tumed
Altan Khan 1521 - 1582 Thành lập thành phố Hohhot
Sengge Duureg Khan 1583 - 1585
Namudai Sechen Khan 1586 - 1607
Boshugtu Khung Taiji 1608 - 1636
Ordos
Barsu-Bolad k.1521
Mergen Jinong k.1542
Noyandara Jinong 1543 - 1572
Buyan Baatur Taiji 1573 - 1576
Boshugtu Jinong 1577 - 1624
Erinchen Jinong 1624 - 1636
Tusheet
Abtai Sain Khan 1567 - 1588
Eriyekhei Mergen Khan 1589 - ?
Gombodorji Khan k.1655
Chakhun Dorji Khan 1654 - 1698
Jashagtu
Laikhur Khan
Subandai Khan
Norbu Bisireltü Khan k.1661
Chambun Khan 1670? - ?
Zenggün Shara k.1687
Sechen
Soloi Maqasamadi Sechen Khan 1577 - 1652
Baba Sechen Khan 1653 - ?
Sechen Khan k.1686
Khotogoid
Ubasi Khong Tayiji k.1609 - 1623
Badma Erdeni Khong Tayiji 1623 - 1652
Erinchin Lobsang Tayiji 1652 - 1667

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi