Danh sách các sao gần nhất

bài viết danh sách Wikimedia

Các sao gần Trái Đất nhất bên ngoài hệ Mặt Trời với khoảng cách chưa đến 5 pc đã được quan sát thấy bao gồm 50 hệ sao sau:

Danh sáchSửa đổi

# Danh pháp Phân loại sao Cấp sao biểu kiến (mV) Cấp sao tuyệt đối (MV) Nhiệt độ hiệu lực Teff
theo K (+/-)
KNTV J2000.0 Thị sai[1][2]
Giây cung(±err)
Khoảng cách[3]
Năm ánh sáng (+/-)
Tham khảo
Hệ thống sao Sao Sao # Xích kinh[1] Xích vĩ[1]
Hệ Mặt Trời Mặt Trời G2V[1] −26.74[1] 4.85[1] 5,778[4] variable: the Sun travels along the ecliptic 180° 0,0000158(3)
hay 8,32(16)
phút ánh sáng
có 8 hành tinh và 5 hành tinh lùn đã biết
1 Alpha Centauri
(Rigil Kentaurus; Toliman)
Proxima Centauri (V645 Centauri) 1 M5.5Ve 11.09[1] 15.53[1] 3,040[5] 14h 29m 43.0s −62° 40′ 46″ 0.768 87(0 29)″[6][7] 4.2421(16) [8]
α Centauri A (HD 128620) 2 G2V[1] 0.01[1] 4.38[1] 5,790[5] 14h 39m 36.5s −60° 50′ 02″ 0.747 23(1 17)″[6][9] 4.3650(68)
α Centauri B (HD 128621) 2 K1V[1] 1.34[1] 5.71[1] 5,260[5] 14h 39m 35.1s −60° 50′ 14″
2 Barnard's Star (BD+04°3561a) 4 M4.0Ve 9.53[1] 13.22[1] 3,134(102)[10] 17h 57m 48.5s +04° 41′ 36″ 0.546 98(1 00)″[6][7] 5.9630(109)
3 Wolf 359 (CN Leonis) 5 M6.0V[1] 13.44[1] 16.55[1] 2,800(100)[11] 10h 56m 29.2s +07° 00′ 53″ 0.419 10(2 10)″[6] 7.7825(390)
4 Lalande 21185 (BD+36°2147) 6 M2.0V[1] 7.47[1] 10.44[1] 3,400[12] 11h 03m 20.2s +35° 58′ 12″ 0.393 42(0 70)″[6][7] 8.2905(148)
5 Sirius
(α Canis Majoris)
Sirius A 7 A1V[1] −1.46[1] 1.42[1] 9,940(210)[13] 06h 45m 08.9s −16° 42′ 58″ 0.380 02(1 28)″[6][7] 8.5828(289)
Sirius B 7 DA2[1] 8.44[1] 11.34[1] 25.000(200)[14]
6 Luyten 726-8 Luyten 726-8 A (BL Ceti) 9 M5.5Ve 12.54[1] 15.40[1] 2,670 01h 39m 01.3s −17° 57′ 01″ 0.373 70(2 70)″[6] 8.7280(631)
Luyten 726-8 B (UV Ceti) 10 M6.0Ve 12.99[1] 15.85[1] ~2,600
7 Ross 154 (V1216 Sagittarii) 11 M3.5Ve 10.43[1] 13.07[1] 2,700 18h 49m 49.4s −23° 50′ 10″ 0.336 90(1 78)″[6][7] 9.6813(512)
8 Ross 248 (HH Andromedae) 12 M5.5Ve 12.29[1] 14.79[1] ? 23h 41m 54.7s +44° 10′ 30″ 0.316 00(1 10)″[6] 10.322(36)
9 Epsilon Eridani (BD−09°697) 13 K2V[1] 3.73[1] 6.19[1] 5,100 03h 32m 55.8s −09° 27′ 30″ 0.309 99(0 79)″[6][7] 10.522(27) có 1 hành tinh (second awaiting confirmation)
10 Lacaille 9352 (CD−36°15693) 14 M1.5Ve 7.34[1] 9.75[1] 3,340 23h 05m 52.0s −35° 51′ 11″ 0.303 64(0 87)″[6][7] 10.742(31)
11 Ross 128 (FI Virginis) 15 M4.0Vn 11.13[1] 13.51[1] 2,800 11h 47m 44.4s +00° 48′ 16″ 0.298 72(1 35)″[6][7] 10.919(49) 1 hành tinh Ross 128 b
12 EZ Aquarii
(GJ 866, Luyten 789-6)
EZ Aquarii A 16 M5.0Ve 13.33[1] 15.64[1] ? 22h 38m 33.4s −15° 18′ 07″ 0.289 50(4 40)″[6] 11.266(171)
EZ Aquarii B 16 M? 13.27[1] 15.58[1] ?
EZ Aquarii C 16 M? 14.03[1] 16.34[1] ?
13 Procyon
(α Canis Minoris)
Procyon A 19 F5V-IV[1] 0.38[1] 2.66[1] 6,650 07h 39m 18.1s +05° 13′ 30″ 0.286 05(0 81)″[6][7] 11.402(32)
Procyon B 19 DA[1] 10.70[1] 12.98[1] 9,700
14 61 Cygni 61 Cygni A (BD+38°4343) 21 K5.0V[1] 5.21[1] 7.49[1] 4,640 21h 06m 53.9s +38° 44′ 58″ 0.286 04(0 56)″[6][7] 11.403(22) first star (other than Sun) to have its distance measured
61 Cygni B (BD+38°4344) 21 K7.0V[1] 6.03[1] 8.31[1] 4,440 21h 06m 55.3s +38° 44′ 31″
15 Struve 2398
(GJ 725, BD+59°1915)
Struve 2398 A (HD 173739) 23 M3.0V[1] 8.90[1] 11.16[1] ? 18h 42m 46.7s +59° 37′ 49″ 0.283 00(1 69)″[6][7] 11.525(69)
Struve 2398 B (HD 173740) 23 M3.5V[1] 9.69[1] 11.95[1] ? 18h 42m 46.9s +59° 37′ 37″
16 Groombridge 34
(GJ 15)
Groombridge 34 A (GX Andromedae) 25 M1.5V[1] 8.08[1] 10.32[1] ? 0h 18m 22.9s +44° 01′ 23″ 0.280 59(0 95)″[6][7] 11.624(39)
Groombridge 34 B (GQ Andromedae) 25 M3.5V[1] 11.06[1] 13.30[1] ?
17 Epsilon Indi
(CPD−57°10015)
Epsilon Indi A 27 K5Ve[1] 4.69[1] 6.89[1] 4,280 22h 03m 21.7s −56° 47′ 10″ 0.275 84(0 69)″[6][7] 11.824(30)
Epsilon Indi Ba 27 T1.0V >23 >25 1,280 22h 04m 10.5s −56° 46′ 58″
Epsilon Indi Bb 27 T6.0V >23 >25 850
18 DX Cancri (G 51-15) 30 M6.5Ve 14.78[1] 16.98[1] ? 08h 29m 49.5s +26° 46′ 37″ 0.275 80(3 00)″[6] 11.826(129)
19 Tau Ceti (BD−16°295) 31 G8Vp[1] 3.49[1] 5.68[1] 5,344 01h 44m 04.1s −15° 56′ 15″ 0.274 39(0 76)″[6][7] 11.887(33)
20 GJ 1061 (LHS 1565) 32 M5.5V[1] 13.09[1] 15.26[1] ? 03h 35m 59.7s −44° 30′ 45″ 0.272 01(1 30)″[15] 11.991(57) [16][17]
21 YZ Ceti (LHS 138) 33 M4.5V[1] 12.02[1] 14.17[1] ? 01h 12m 30.6s −16° 59′ 56″ 0.268 84(2 95)″[6][7] 12.132(133)
22 Luyten's Star (BD+05°1668) 34 M3.5Vn 9.86[1] 11.97[1] ? 07h 27m 24.5s +05° 13′ 33″ 0.263 76(1 25)″[6][7] 12.366(59)
23 Teegarden's star (SO025300.5+165258) 35 M6.5V 15.14[1] 17.22[1] ? 02h 53m 00.9s +16° 52′ 53″ 0.260 63(2 69)″[15] 12.514(129) [17]
24 SCR 1845-6357 SCR 1845-6357 A 36 M8.5V[1] 17.39 19.41 ? 18h 45m 05.3s −63° 57′ 48″ 0.259 45(1 11)″[15] 12.571(54) [17]
SCR 1845-6357 B 36 T6[18] ? ? 950[18] 18h 45m 02.6s −63° 57′ 52″
25 Kapteyn's Star (CD−45°1841) 38 M1.5V[1] 8.84[1] 10.87[1] 3,800 05h 11m 40.6s −45° 01′ 06″ 0.255 27(0 86)″[6][7] 12.777(43)
26 Lacaille 8760 (AX Microscopii) 39 M0.0V[1] 6.67[1] 8.69[1] 3,340 21h 17m 15.3s −38° 52′ 03″ 0.253 43(1 12)″[6][7] 12.870(57)
27 Kruger 60
(BD+56°2783)
Kruger 60 A 40 M3.0V[1] 9.79[1] 11.76[1] 3,180 22h 27m 59.5s +57° 41′ 45″ 0.248 06(1 39)″[6][9] 13.149(74)
Kruger 60 B (DO Cephei) 40 M4.0V[1] 11.41[1] 13.38[1] 2,890
28 DEN 1048-3956 42 M8.5V[1] 17.39[1] 19.37[1] ? 10h 48m 14.7s −39° 56′ 06″ 0.247 71(1 55)″[15] 13.167(82) [19][20]
29 Ross 614
(V577 Monocerotis, GJ 234)
Ross 614A (LHS 1849) 43 M4.5V[1] 11.15[1] 13.09[1] ? 06h 29m 23.4s −02° 48′ 50″ 0.244 34(2 01)″[6][9] 13.349(110)
Ross 614B (LHS 1850) 43 M5.5V 14.23[1] 16.17[1] ?
30 Wolf 1061 (GJ 628, BD−12°4523) 45 M3.0V[1] 10.07[1] 11.93[1] ? 16h 30m 18.1s −12° 39′ 45″ 0.236 01(1 67)″[6][7] 13.820(98)
31 Van Maanen's star (GJ 35, LHS 7) 46 DZ7[1] 12.38[1] 14.21[1] ? 00h 49m 09.9s +05° 23′ 19″ 0.231 88(1 79)″[6][7] 14.066(109)
32 Gliese 1 (CD−37°15492) 47 M3.0V[1] 8.55[1] 10.35[1] ? 00h 05m 24.4s −37° 21′ 27″ 0.229 20(1 07)″[6][7] 14.231(66)
33 Wolf 424
(FL Virginis, LHS 333, GJ 473)
Wolf 424 A 48 M5.5Ve 13.18[1] 14.97[1] ? 12h 33m 17.2s +09° 01′ 15″ 0.227 90(4 60)″ [6] 14.312(289)
Wolf 424 B 48 M7Ve 13.17[1] 14.96[1] ?
34 TZ Arietis (GJ 83.1, Luyten 1159-16) 50 M4.5V[1] 12.27[1] 14.03[1] ? 02h 00m 13.2s +13° 03′ 08″ 0.224 80(2 90)″[6] 14.509(187)
35 GJ 687 (LHS 450, BD+68°946) 51 M3.0V[1] 9.17[1] 10.89[1] ? 17h 36m 25.9s +68° 20′ 21″ 0.220 49(0 82)″[6][7] 14.793(55)
36 LHS 292 (LP 731-58) 52 M6.5V[1] 15.60[1] 17.32[1] ? 10h 48m 12.6s −11° 20′ 14″ 0.220 30(3 60)″[6] 14.805(242)
37 GJ 674 (LHS 449) 53 M3.0V[1] 9.38[1] 11.09[1] ? 17h 28m 39.9s −46° 53′ 43″ 0.220 25(1 59)″[6][7] 14.809(107) có 1 hành tinh
38 GJ 1245 GJ 1245 A 54 M5.5V[1] 13.46[1] 15.17[1] ? 19h 53m 54.2s +44° 24′ 55″ 0.220 20(1 00)″[6] 14.812(67)
GJ 1245 B 54 M6.0V[1] 14.01[1] 15.72[1] ? 19h 53m 55.2s +44° 24′ 56″
GJ 1245 C 54 M? 16.75[1] 18.46[1] ? 19h 53m 54.2s +44° 24′ 55″
39 GJ 440 (WD 1142-645) 57 DQ6[1] 11.50[1] 13.18[1] 7,500 11h 45m 42.9s −64° 50′ 29″ 0.216 57(2 01)″[6][7] 15.060(140)
40 GJ 1002 58 M5.5V[1] 13.76[1] 15.40[1] ? 00h 06m 43.8s −07° 32′ 22″ 0.213 00(3 60)″[6] 15.313(259)
41 Gliese 876 (Ross 780) 59 M3.5V[1] 10.17[1] 11.81[1] 3,480 22h 53m 16.7s −14° 15′ 49″ 0.212 59(1 96)″[6][7] 15.342(141) có 3 hành tinh
42 LHS 288 (Luyten 143-23) 60 M5.5V[1] 13.90[1] 15.51[1] ? 10h 44m 21.2s −61° 12′ 36″ 0.208 95(2 73)″[15] 15.610(204) [17]
43 GJ 412 GJ 412 A 61 M1.0V[1] 8.77[1] 10.34[1] ? 11h 05m 28.6s +43° 31′ 36″ 0.206 02(1 08)″[6][7] 15.832(83)
GJ 412 B (WX Ursae Majoris) 61 M5.5V[1] 14.48[1] 16.05[1] ? 11h 05m 30.4s +43° 31′ 18″
44 Groombridge 1618 (GJ 380) 63 K7.0V[1] 6.59[1] 8.16[1] 4,000 10h 11m 22.1s +49° 27′ 15″ 0.205 81(0 67)″[6][7] 15.848(52)
45 GJ 388 64 M3.0V[1] 9.32[1] 10.87[1] ? 10h 19m 36.4s +19° 52′ 10″ 0.204 60(2 80)″[6] 15.942(218)
46 Gliese 832 65 M3.0V[1] 8.66[1] 10.20[1] ? 21h 33m 34.0s −49° 00′ 32″ 0.202 78(1 32)″[6][7] 16.085(105) có 1 hành tinh
47 LP 944-020 66 M9.0V[1] 18.50[1] 20.02[1] ? 03h 39m 35.2s −35° 25′ 41″ 0.201 40(4 20)″[21] 16.195(338)
48 DEN 0255-4700 67 L7.5V[1] 22.92[1] 24.44[1] ? 02h 55m 03.7s −47° 00′ 52″ 0.201 37(3 89)″[15] 16.197(313) [20]
Parallax margin of error overlaps 0.200″
49 GJ 682 68 M4.5V[1] 10.95[1] 12.45[1] ? 17h 37m 03.7s −44° 19′ 09″ 0.199 65(2 30)″[6][7] 16.337(188)
# Hệ thống sao Sao Sao # Phân loại sao Cấp sao biểu kiến (mV) Cấp sao tuyệt đối (MV) Nhiệt độ hiệu lực Teff
theo K (±err)
Xích kinh[1] Xích vĩ[1] Thị sai[1][2]
Giây cung(±err)
Khoảng cách[3]
Light-years (±err)
Additional
references
Danh pháp KNTV J2000.0

Bản đồ saoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb Research Consortium on Nearby Stars, GSU (2007-September 17). “The One Hundred Nearest Star Systems”. RECONS. Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2007. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp); Liên kết ngoài trong |journal= (trợ giúp)
 2. ^ a b Parallaxes given by RECONS are a weighted mean of values in the sources given, as well as measurements by the RECONS program.
 3. ^ a b From parallax.
 4. ^ Sun Fact Sheet, NASA. Truy cập 8 tháng 11 năm 2007.
 5. ^ a b c Kervella, Pierre; Thevenin, Frederic (ngày 15 tháng 3 năm 2003). “A Family Portrait of the Alpha Centauri System: VLT Interferometer Studies the Nearest Stars”. ESO Press Release 05/03. ESO. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 6 năm 2008. Truy cập ngày 8 tháng 11 năm 2007.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 6. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq General Catalogue of Trigonometric Parallaxes.
 7. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac Hipparcos Catalogue.
 8. ^ Burgasser et al. 2000
 9. ^ a b c Visual binary orbits and masses post Hipparcos, Staffan Söderhjelm, Astronomy and Astrophysics 341 (tháng 1 năm 1999), các trang 121–140.
 10. ^ Barnard's Star and the M Dwarf Temperature Scale, P. C. Dawson and M. M. de Robertis, The Astronomical Journal 127, #5 (tháng 5 năm 2004), các trang 2909–2914. doi:10.1086/383289
 11. ^ Ya. V. Pavlenko, H. R. A. Jones, Yu. Lyubchik, J. Tennyson, and D. J. Pinfield (2006). “Spectral energy distribution for GJ406”. Astronomy and Astrophysics. 447 (2): 709–717. doi:10.1051/0004-6361:20052979. Đã bỏ qua tham số không rõ |month= (trợ giúp)Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 12. ^ Carbon monoxide bands in M dwarfs, Y. V. Pavlenko and H. R. A. Jones, Astronomy and Astrophysics 396 (tháng 12 năm 2002), các trang 967–975. doi:10.1051/0004-6361:20021454
 13. ^ Table 2, The physical properties of normal A stars, Saul J. Adelman, các trang 1–11, The A-Star Puzzle, Proceedings of the International Astronomical Union, edited by J. Zverko, J. Ziznovsky, S. J. Adelman, and W. W. Weiss, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. doi:10.1017/S1743921304004314
 14. ^ Adopted value, The Age and Progenitor Mass of Sirius B, James Liebert, Patrick A. Young, David Arnett, J.B. Holberg, and Kurtis A. Williams, The Astrophysical Journal 630, #1 (tháng 9 năm 2005), các trang L69–L72.
 15. ^ a b c d e f Systems with their first accurate trigonometric parallaxes measured by RECONS
 16. ^ The solar neighborhood IV: discovery of the twentieth nearest star, Todd J. Henry, Philip A. Ianna, J. Davy Kirkpatrick, Hartmut Jahreiss, The Astronomical Journal 114, #1 (tháng 7 năm 1997), các trang 388–395. doi:10.1086/118482
 17. ^ a b c d The Solar Neighborhood. XVII. Parallax Results from the CTIOPI 0.9 m Program: 20 New Members of the RECONS 10 Parsec Sample, Todd J. Henry, Wei-Chun Jao, John P. Subasavage, Thomas D. Beaulieu, Philip A. Ianna, Edgardo Costa, René A. Méndez, The Astronomical Journal 132, #6 (tháng 12 năm 2006), các trang 2360–2371. doi:10.1086/508233
 18. ^ a b The very nearby M/T dwarf binary SCR 1845-6357, Markus Kasper, Beth A. Biller, Adam Burrows, Wolfgang Brandner, Jano Budaj, and Laird M. Close, Astronomy and Astrophysics 471, #2 (tháng 8 năm 2007), các trang 655–659. doi:10.1051/0004-6361:20077881
 19. ^ The Solar Neighborhood. XIII. Parallax Results from the CTIOPI 0.9 Meter Program: Stars with μ >= 1.0" yr-1 (Motion sample), Wei-Chun Jao, Todd J. Henry, John P. Subasavage, Misty A. Brown, Philip A. Ianna, Jennifer L. Bartlett, Edgardo Costa, René A. Méndez, The Astronomical Journal 129, #4 (tháng 4 năm 2005), các trang 1954–1967. doi:10.1086/428489
 20. ^ a b The Solar Neighborhood. XIV. Parallaxes from the Cerro Tololo Inter-American Observatory Parallax Investigation—First Results from the 1.5 m Telescope Program, Edgardo Costa, René A. Méndez, W.-C. Jao, Todd J. Henry, John P. Subasavage, Misty A. Brown, Philip A. Ianna, and Jennifer Bartlett, The Astronomical Journal 130, #1 (tháng 7 năm 2005), các trang 337–349. doi:10.1086/430473
 21. ^ CCD astrometry of southern very low-mass stars, C. G. Tinney, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 281, #2 (tháng 7 năm 1996), các trang 644–658.

Liên kết ngoàiSửa đổi