Danh sách thiên thể NGC (6001-7000)

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các thiên thể NGC 6001 – 7000 từ Danh mục chung mới về các tinh vân và cụm sao (NGC). Danh mục thiên văn bao gồm chủ yếu các quần tinh, tinh vânthiên hà. Các đối tượng khác trong danh mục có thể được tìm thấy trong các trang con khác của danh sách các thiên thể NGC.

Thông tin về chòm sao trong các bảng này được lấy từ Danh mục chung mới về các tinh vân và cụm sao của Jjiko. LE Dreyer,[1] được truy cập bằng "Dịch vụ VizieR".[2] Các loại thiên hà được xác định bằng Cơ sở dữ liệu ngoài thiên hà của NASA / IPAC.[3] Dữ liệu khác của các bảng này là từ Cơ sở dữ liệu thiên văn SIMBAD [4] trừ khi có quy định khác.

6001–6100 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
6025 Cụm sao mở Nam Tam Giác 16h 03m 42s −60° 30′ 00″ 5.1
6027 (Một phần của
Sextet của Seyfert)
Tương tác thiên hà Cự Xà 15h 59m 12.7s +20° 45′ 47″ 14.7
6027a (Một phần của
Sextet của Seyfert)
Tương tác thiên hà Cự Xà 15h 59m 11.5s +20° 45′ 14″ 15.1
6027b (Một phần của
Sextet của Seyfert)
Tương tác thiên hà Cự Xà 15h 59m 11.0s +20° 45′ 42″ 15.4
6027c (Một phần của
Sextet của Seyfert)
Tương tác thiên hà Cự Xà 15h 59m 12.1s +20° 44′ 47″ 16.0
6027d (Một phần của
Sextet của Seyfert)
Thiên hà xoắn ốc Cự Xà 15h 59m 13.2s +20° 45′ 33″ 15.6
6027e (Một phần của
Sextet của Seyfert)
Tương tác thiên hà Cự Xà 15h 59m 15.1s +20° 45′ 55″ 16.5
6043 Tương tác thiên hà Vũ Tiên 16h 005m 01.2s[5] +17° 46′ 26″[5] 15.4
6087 Cụm sao mở Củ Xích 16h 19m −57° 56′ 5.9
6093 Messier 80 Cụm sao cầu Thiên Yết 16h 17m 02.5s −22° 58′ 30″ 8.7

6101–6200 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
6104 Thiên hà xoắn ốc có thanh Bắc Miện 16h 16m 30.7s +35° 42′ 29″ 12.933
6120 Thiên hà xoắn ốc Bắc Miện 16h 19m 48.1s +37° 46′ 28″ 14.6
6121 Messier 4 Cụm sao cầu Thiên Yết 16h 23m 35.4s −26° 31′ 32″ 8.1
6124 Cụm sao mở Thiên Yết 16h 25m 36s −40° 40′ 00″ 5.8
6125 Thiên hà elip Thiên Long 16h 19m 11.7s +57° 59′ 03″ 13.0
6127 (Bản sao của NGC 6125) Thiên hà elip Thiên Long 16h 19m 11.7s +57° 59′ 03″ 13.0
6128 (Bản sao của NGC 6125) Thiên hà elip Thiên Long 16h 19m 11.7s +57° 59′ 03″ 13.0
6134 Cụm sao mở Củ Xích 16h 27m 46.5s −49° 09′ 04″ 7.2
6139 Cụm sao cầu Thiên Yết 16h 27m 41.6s −38° 50′ 18″ 9.68
6144 Cụm sao cầu Thiên Yết 16h 27m 14.1s −26° 01′ 29″ 9.63
6152 Cụm sao mở Củ Xích 16h 33m −52° 38′ 8.1
6153 Tinh vân hành tinh Thiên Yết 16h 31m 30.6s −40° 15′ 12″ 9.9
6158 Thiên hà elip Vũ Tiên 16h 27m 40.9s +39° 22′ 59″ 14.68
6164 Sao biến quang
Tinh vân khuếch tán
Củ Xích 16h 33m 52.4s −48° 06′ 40″ 7.0
6165 Sao biến quang
Tinh vân khuếch tán
Củ Xích 16h 33m 52.4s −48° 06′ 40″ 7.0
6166 Thiên hà elip Vũ Tiên 16h 28m 38.276s +39° 33′ 04.97″ 12.78
6167 Cụm sao mở Củ Xích 16h 34m 34s −49° 46′ 18″ 6.7
6169 Cụm sao mở Củ Xích 16h 34m 06.7s −44° 00′ 58″ 6.6
6171 Messier 107 Cụm sao cầu Xà Phu 16h 32m 31.9s −13° 03′ 13″ 10.0
6181 Thiên hà xoắn ốc có thanh Vũ Tiên 16h 32m 20.9s +19° 49′ 36″ 10.42
6188 Tinh vân Rim Tinh vân khuếch tán Thiên Đàn 40|05}} -48|47′
6193 Cụm sao mở Thiên Đàn 16h 41m −48° 46′ 5.3

6201–6300 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
6205 Messier 13;
Cụm sao cầu Vũ Tiên
Cụm sao cầu Vũ Tiên 16h 41m 41s +36° 27′ 37″ 5.8
6207 Thiên hà xoắn ốc Vũ Tiên 16h 43m 03.7s +36° 49′ 57″ 11.7 +/- 0.4
6210 Tinh vân hành tinh Vũ Tiên 16h 44m 29.5s +23° 48′ 00″ 12.3
6218 Messier 12 Cụm sao cầu Xà Phu 16h 47m 14.5s −01° 56′ 52″ 8.5
6221 Thiên hà xoắn ốc có thanh Thiên Đàn 16h 52m 46.1s −59° 13′ 07″ 9.28
6229 Cụm sao cầu Vũ Tiên 16h 46m 58.8s +47° 31′ 40″ 9.4
6231 Cụm sao mở Thiên Yết 16h 54m 08.5s −41° 49′ 36″ 2.8
6239 Thiên hà xoắn ốc có thanh Vũ Tiên 16h 50m 5s +42° 44′ 23″ 11.27
6240 Thiên hà vô định hình Xà Phu 16h 52m 59.0s +02° 24′ 02″ 14.7
6242 Cụm sao mở Thiên Yết 16h 55m −39° 28′ 7.1
6254 Messier 10 Cụm sao cầu Xà Phu 16h 57m 09.0s −04° 05′ 58″ 6.4
6256 Cụm sao cầu Thiên Yết 16h 59m 32.7s −37° 07′ 17″ 11.3
6266 Messier 62 Cụm sao cầu Xà Phu 17h 01m 12.6s −30° 06′ 45″ 8.6
6273 Messier 19 Cụm sao cầu Xà Phu 17h 02m 37.7s −26° 16′ 05″ 8.5
6284 Cụm sao cầu Xà Phu 17h 04m 28.7s −24° 45′ 52″ 8.9
6285 Thiên hà xoắn ốc Thiên Long 16h 58m 24s +58° 57′ 21″ 14.48 +/- 0.15
6286 Cụm sao cầu Thiên Yết 16h 59m 32.7s −37° 07′ 17″ 11.3
6287 Cụm sao cầu Xà Phu 17h 05m 19.3s −22° 42′ 29″ 9.3
6293 Cụm sao cầu Xà Phu 17h 16m 59.5s −26° 34′ 54″ 8.3
6300 Thiên hà Seyfert Thiên Đàn 17h 16m 59.5s −62° 49′ 40″ 8.78

6301–6400 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
6302 Tinh vân Cánh Bướm Tinh vân hành tinh Thiên Yết 17h 13m 44.2s −37° 06′ 16″ 7.1
6304 Cụm sao cầu Xà Phu 17h 14m 32.5s −29° 27′ 44″ 8.22
6309 Tinh vân Chiếc Hộp Tinh vân hành tinh Xà Phu 17h 14m 04.3s −12° 54′ 38″ 11.5
6316 Cụm sao cầu Xà Phu 17h 16m 37.4s −28° 08′ 24″ 8.1
6325 Cụm sao cầu Xà Phu 17h 17m 59.3s −23° 45′ 58″ 10.2
6326 Tinh vân hành tinh Thiên Đàn 17h 20m 46.3s −51° 45′ 16″ 12.2
6328 Thiên hà xoắn ốc Thiên Đàn 17h 23m 41.0s −12° 54′ 38″ 7.64
6333 Messier 9 Cụm sao cầu Xà Phu 17h 19m 11.8s −18° 30′ 59″ 9.4
6334 Tinh vân Móng Mèo Tàn tích siêu tân tinh Thiên Yết 17h 19m 58.0s −35° 57′ 47″
6340 Thiên hà xoắn ốc Thiên Long 17h 10m 25.1s +72° 18′ 17″ 11.9
6341 Messier 92 Cụm sao cầu Vũ Tiên 17h 17m 07.3s +43° 08′ 12″ 6.3
6357 Chiến tranh và Hòa bình Tinh vân khuếch tán Thiên Yết 17h 24m −34° 20′
6369 Tinh vân Bóng Ma Nhỏ Tinh vân hành tinh Xà Phu 17h 29m 20.4s −23° 45′ 34″ 16.6
6397 Cụm sao cầu Thiên Đàn 17h 40m 41.4s −53° 40′ 25″ 7.4

6401–6500 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
6401 Cụm sao cầu Xà Phu 17h 38m 36.93s −23° 54′ 31.5″ 7.4
6402 Messier 14 Cụm sao cầu Xà Phu 17h 37m 36.2s −03° 14′ 45″ 9.6
6405 Messier 6;
Cụm sao Hồ Điệp
Cụm sao mở Thiên Yết 17h 40m −32° 12′ 4.5
6412 Thiên hà xoắn ốc Thiên Long 17h 29m 37.5s +75° 42′ 16″ 11.62
6426 Cụm sao cầu Xà Phu 17h 44m 54.7s +3° 10′ 13″ 11.01
6440 Cụm sao cầu Nhân Mã 17h 48m 52.7s −20° 21′ 36.9″ 10.1
6441 Cụm sao cầu Thiên Yết 17h 50m 13.06s −37° 03′ 05.2″ 7.2
6445 Tinh vân hành tinh Nhân Mã 17h 49m 15s −20° 00′ 35″ 11.2
6448 không tồn tại
6452 Thiên hà dạng thấu kính Vũ Tiên 17h 47m 58.5s +20° 50′ 16″ 14.4
6453 Cụm sao cầu Thiên Yết 17h 50m 51.7s −34° 35′ 59.6″ 10.1
6475 Messier 7 Cụm sao mở Thiên Yết 17h 54m −34° 47′ 3.5
6494 Messier 23 Cụm sao mở Nhân Mã 17h 57m −18° 59′ 6.0
6496 Cụm sao cầu Thiên Yết 17h 59m 02.0s −44° 15′ 55″ 10.0
6500 Thiên hà xoắn ốc Vũ Tiên 17h 55m 59.8s +18° 20′ 18″ 13.4

6501–6600 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
6514 Messier 20;
Tinh vân Trifid
Tinh vân khuếch tán Nhân Mã 18h 02m 23s −23° 02′ 6.8
6520 Cụm sao mở Nhân Mã 18h 03m −27° 53′ 7.6
6522 (Nằm trong Cửa sổ Baade) Cụm sao cầu Nhân Mã 18h 03m 34.1s −30° 02′ 02″ 10.7
6523 (Nằm trong Messier 8
(Tinh vân Lagoon))
Cụm sao mở Nhân Mã 18h 03m −24° 23′
6530 (Nằm trong Messier 8
(Tinh vân Lagoon))
Cụm sao mở Nhân Mã 18h 05m −24° 22′ 4.7
6531 Messier 21 Cụm sao mở Nhân Mã 18h 04m −22° 29′ 6.0
6537 Tinh vân hành tinh Nhân Mã 18h 05m 13.1s −19° 50′ 35″ 13.6
6543 Tinh vân Mắt Mèo Tinh vân hành tinh Thiên Long 17h 58m 33.4s +66° 38′ 00″ 9.8
6559 Tinh vân khuếch tán[1] Nhân Mã 18h 10m -24°
6560 Thiên hà xoắn ốc Vũ Tiên 18h 05m 14.2s +46° 52′ 53″ 14.2
6565 Tinh vân hành tinh Nhân Mã 18h 11m 52.5s −28° 10′ 42″ 12.5
6575 Thiên hà elip Vũ Tiên 18h 10m 57.5s 31° 06′ 57″ 13.0
6578 Tinh vân hành tinh Nhân Mã 18h 16m 16.5s −20° 27′ 03″ 12.9
6589 Tinh vân khuếch tán Nhân Mã 18h 16m 50.4s −19° 53′ 24″ 10.5
6590 Tinh vân khuếch tán Nhân Mã 18h 17m 00s −19° 53′ 9.8
6600 (Bản sao của NGC 6599) Thiên hà Vũ Tiên 18h 15m 43.0s 25° 54′ 45″ 13.62

6601–6700 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
6601 Thiên hà Thiên Long 18h 11m 44.3s 61° 27′ 12″ 15.6
6602 Thiên hà Vũ Tiên 18h 16m 34.3s 25° 02′ 39″ 14.6
6603 Messier 24 Cụm sao mở Nhân Mã 18h 18m −18° 26′ 11.1
6604 Cụm sao mở Cự Xà 18h 18m 02.9s −12° 14′ 35″ 6.5
6605 Cụm sao mở Cự Xà 18h 16m 21.7s −15° 00′ 55″ 6.0
6606 Thiên hà Thiên Cầm 18h 14m 41.6s 43° 16′ 07″ 13.6
6607 Thiên hà Thiên Long 18h 12m 14.7s 61° 19′ 59″ 15.3
6608 Thiên hà Thiên Long 18h 12m 28.9s 61° 17′ 53″ 14.9
6609 Thiên hà Thiên Long 18h 12m 33.6s 61° 19′ 55″ 14.5
6610 Thiên hà Vũ Tiên 18h 11m 51.2s 14° 58′ 54″ 12.83
6611 Messier 16;
Tinh vân Đại Bàng
Cụm sao mở Cự Xà 18h 19m −13° 49′ 6.6
6612 Thiên hà Thiên Cầm 18h 16m 10.8s 36° 04′ 43″ 14.5
6613 Messier 18 Cụm sao mở Nhân Mã 18h 20m −17° 06′ 7.2
6614 Thiên hà Khổng Tước 18h 25m 07.7s −63° 14′ 51″ 12.1
6615 Thiên hà Xà Phu 18h 18m 33.5s 13° 15′ 54″ 13.2
6616 Thiên hà Vũ Tiên 18h 17m 41.1s 22° 14′ 18″ 14.0
6617 Thiên hà Thiên Long 18h 14m 02.5s 61° 19′ 10″ 14.7
6618 Messier 17;
Tinh vân Thiên Nga;
Tinh vân Omega
Cụm sao mở Nhân Mã 18h 20m 26s −16° 11′ 6.7
6619 Thiên hà Vũ Tiên 18h 18m 55.5s 23° 39′ 20″ 13.1
6620 Tinh vân hành tinh Nhân Mã 18h 22m 54.1s −26° 99′ 18″ 12.7
6621 Tương tác thiên hà Thiên Long 18h 12m 55.3s 68° 21′ 48″ 14
6622 Thiên hà Thiên Long 18h 12m 59.8s 68° 21′ 14″ 15.0
6623 Thiên hà Vũ Tiên 18h 19m 42.9s 23° 42′ 20″ 13.3
6624 Cụm sao cầu Nhân Mã 18h 23m 40.7s −30° 21′ 39″ 8.7
6625 Cụm sao mở Thuẫn Bài 18h 23m 02.0s −12° 01′ 26″ 9.0
6626 Messier 28 Cụm sao cầu Nhân Mã 18h 24m 32.9s −24° 52′ 11″ 8.7
6627 Thiên hà Vũ Tiên 18h 22m 38.9s 15° 41′ 53″ 13.2
6628 Thiên hà Vũ Tiên 18h 22m 21.9s 23° 28′ 43″ 13.0
6629 Tinh vân hành tinh Nhân Mã 18h 25m 42.4s −23° 12′ 10″ 11.3
6630 Thiên hà Khổng Tước 18h 32m 35.1s −63° 17′ 36″ 13.7
6631 Cụm sao mở Thuẫn Bài 18h 27m 11.3s −12° 01′ 52″ 11.7
6632 Thiên hà Vũ Tiên 18h 25m 03.1s 27° 32′ 07″ 12.3
6633 Cụm sao mở Xà Phu 18h 27m 31.2s +06° 34′ 12″ 5.0
6634 Messier 69 Cụm sao cầu Nhân Mã 18h 31m 23.2s −32° 20′ 53″ 9.3
6635 Thiên hà Vũ Tiên 18h 27m 37.1s 14° 49′ 09″ 13.5
6636 Thiên hà Thiên Long 18h 22m 03.9s 66° 37′ 09″ 13.5
6637 Messier 69 Cụm sao cầu Nhân Mã 18h 31m 23.2s −32° 20′ 53″ 9.3
6638 Cụm sao cầu Nhân Mã 18h 30m 56.2s −25° 29′ 47″ 9.2
6639 Cụm sao mở Thuẫn Bài 18h 30m 59.3s −13° 09′ 21″
6640 Thiên hà Thiên Cầm 18h 28m 08.3s 34° 18′ 10″ 13.7
6641 Thiên hà Vũ Tiên 18h 28m 57.4s 22° 54′ 11″ 13.5
6642 Cụm sao cầu Nhân Mã 18h 31m 54.2s −23° 28′ 34″ 8.9
6643 Thiên hà Thiên Long 18h 19m 46.4s 74° 34′ 06″ 11.5
6644 Tinh vân hành tinh Nhân Mã 18h 32m 34.7s −25° 07′ 44″ 10.7
6645 Cụm sao mở Nhân Mã 18h 32m 37.9s −16° 53′ 02″ 8.5
6646 Thiên hà Thiên Cầm 18h 29m 38.7s 39° 51′ 55″ 13.0
6647 Cụm sao mở Nhân Mã 18h 32m 49.3s −17° 13′ 43″
6648 Sao đôi quang học Thiên Long 18h 25m 37.8s 64° 58′ 34″
6649 Cụm sao mở Thuẫn Bài 18h 33m 27.9s −10° 24′ 10″ 8.9
6650 Thiên hà Thiên Long 18h 25m 28.0s 68° 00′ 21″ 13.9
6651 Thiên hà Thiên Long 18h 24m 19.7s 71° 36′ 07″ 13.3
6652 Cụm sao cầu Nhân Mã 18h 35m 45.7s −32° 59′ 25″ 8.5
6653 Thiên hà Khổng Tước 18h 44m 38.4s −73° 15′ 48″ 12.5
6654 Thiên hà Thiên Long 18h 24m 07.6s 73° 11′ 00″ 11.8
6655 Sao đôi quang học Thuẫn Bài 18h 34m 30.9s −05° 55′ 15″
6656 Messier 22 Cụm sao cầu Nhân Mã 18h 36m 24.2s −23° 54′ 12″ 7.2
6681 Messier 70 Cụm sao cầu Nhân Mã 18h 43m 12.6s −32° 17′ 31″ 9.8
6694 Messier 26 Cụm sao mở Thuẫn Bài 18h 45m −09° 23′ 8.0

6701–6800 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
6705 Messier 11;<brCụm sao Vịt Trời Cụm sao mở Thuẫn Bài 18h 51m −06° 16′ 6.3
6709 Cụm sao mở Thiên Ưng 18h 51m +10° 19′ 7.2
6712 Cụm sao cầu Thuẫn Bài 18h 53m 04.3s −08° 42′ 22″ 9.9
6715 Messier 54 Cụm sao cầu Nhân Mã 18h 55m 03.3s −30° 28′ 43″ 9.2
6720 Messier 57;
Ring Nebula
Tinh vân hành tinh Thiên Cầm 18h 53m 35.1s +33° 01′ 45″ 14.7
6723 Cụm sao cầu Nhân Mã 18h 59m 33.1s −36° 37′ 53″ 8.7
6726 Tinh vân Anteater[6] Tinh vân Nam Miện 19h 02m[1] −35° 53′[1]
6727 Tinh vân Nam Miện 19h 02m[1] −36° 54′[1]
6729 Tinh vân Nam Miện 19h 01m 46.4s −36° 57′ 40″
6744 Thiên hà xoắn ốc Khổng Tước 19h 09m 45.3s −63° 51′ 21″ 9.2
6745 Tương tác thiên hà Thiên Cầm 19h 01m 41.7s +40° 44′ 48″ 13.3
6751 Tinh vân hành tinh Thiên Ưng 19h 05m 55.6s −05° 59′ 33″ 15.8
6752 Cụm sao cầu Khổng Tước 19h 10m 51.8s −59° 58′ 55″ 7.0
6755 Cụm sao mở Thiên Ưng 19h 08m +04° 14′ 8.6
6760 Cụm sao cầu Thiên Ưng 19h 11m 12.1s +01° 01′ 50″ 11.4
6766 (xem NGC 6884) Tinh vân hành tinh Thiên Cầm 20h 10m 23.7s +46° 27′ 40″ 11.9
6779 Messier 56 Cụm sao cầu Thiên Cầm 19h 16m 35.5s +30° 11′ 04″ 8.9
6781 Tinh vân hành tinh Thiên Ưng 19h 18m 28.1s +06° 32′ 19″
6782 Thiên hà xoắn ốc Khổng Tước 19h 23m 59.1s −59° 55′ 23″ 12.7
6790 Tinh vân hành tinh Thiên Ưng 19h 22m 57.0s +01° 30′ 46″ 12.5
6791 Cụm sao mở Thiên Cầm 19h 20m 53s +37° 46′ 10.5

6801–6900 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
6803 Tinh vân hành tinh Thiên Ưng 19h 31m 16.5s +10° 03′ 22″ 15.2
6809 Messier 55 Cụm sao cầu Nhân Mã 19h 39m 59.4s −30° 57′ 44″ 8.1
6810 Thiên hà xoắn ốc Khổng Tước 19h 43m 34.2s −58° 39′ 20.1″ 11.6
6814 Thiên hà xoắn ốc Thiên Ưng 19h 42m 47.4s +10° 18′ 45″ 11.2
6818 Tinh vân Đá Quý Nhỏ Tinh vân hành tinh Nhân Mã 19h 43m 57.8s −14° 09′ 12″ 9.3
6819 Cụm sao mở Thiên Nga 19h 41m 18s +40° 11′ 00″ 7.3
6822 Thiên hà của Barnard Thiên hà vô định hình Nhân Mã 19h 44m 57.8s −14° 48′ 11″ 18
6826 Hành tinh nhấp nháy Tinh vân hành tinh Thiên Nga 19h 44m 48.2s +50° 31′ 30″ 10.2
6838 Messier 71 Cụm sao cầu Thiên Tiễn 19h 53m 46.1s +18° 46′ 42″ 7.9
6853 Messier 27;
Tinh vân Quả Tạ
Tinh vân hành tinh Hồ Ly 19h 59m 36.3s +22° 43′ 16″ 7.5
6861 Thiên hà dạng thấu kính Viễn Vọng Kính 20h 07m 19.48s −48° 22′ 12.8″ 11.0
6863 Khoảnh sao Thiên Ưng 20h 05m 7.3s −03° 33′ 16″
6864 Messier 75 Cụm sao cầu Nhân Mã 20h 06m 04.8s −21° 55′ 16″ 10.0
6866 Cụm sao mở Thiên Nga 20h 3.7m +44° 00′ 7.6
6871 Cụm sao mở Thiên Nga 20h 09m 59.0s +35° 46′ 36″ 6.5
6872 Thiên hà xoắn ốc Khổng Tước 20h 16m 56.0s −70° 46′ 03″ 12.5
6884 (Bản sao của NGC 6766) Tinh vân hành tinh Thiên Nga 20h 10m 23.7s +46° 27′ 40″ 11.9
6888 Tinh vân Lưỡi Liềm Tinh vân khuếch tán Thiên Nga 20h 12m 07s +38° 21′ 7.4
6891 Tinh vân hành tinh Hải Đồn 20h 15m 08.8s +12° 42′ 16″ 10

6901–7000 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
6902 Thiên hà xoắn ốc Nhân Mã 20h 24m 28.1s -43|39|12.4 11.82
6905 Tinh vân hành tinh Hải Đồn 20h 22m 23s +20° 06′ 16″ 10.9
6907 Thiên hà xoắn ốc Ma Kết 20h 25m 06.6s −24° 48′ 33″ 11.1
6910 OCl 181 Cụm sao mở Thiên Nga 20h 23m 08s +40° 46′ 30″ 7.4
6913 Messier 29 Cụm sao mở Thiên Nga 20h 23m 56s +38° 31′ 7.3
6914 Tinh vân khuếch tán Thiên Nga 20h 25m +42°
6934 Cụm sao cầu Hải Đồn 20h 34m 11.5s +07° 24′ 15″ 10.5
6946 Thiên hà xoắn ốc Tiên Vương 20h 34m 51.4s +60° 09′ 18″ 10.5
6960 Tinh vân Vành Khăn Tinh vân khuếch tán Thiên Nga 20h 45m 38.0s +30° 42′ 30″
6981 Messier 72 Cụm sao cầu Bảo Bình 20h 53m 27.9s −12° 32′ 13″ 10.0
6994 Messier 73 Khoảnh sao[7] Bảo Bình 20h 59m −12° 38′ 8.9
6995 (Một phần của Tinh vân Vành Khăn) Tinh vân khuếch tán Thiên Nga 20h 57m +31° 13′
6996 Hiệp hội sao Thiên Nga 20h 56m 25s +45° 28′
6997 Cụm sao mở Thiên Nga 20h 56m 40s +44° 39′ 10.0
6998 Thiên hà elip Hiển Vi Kính 21h 01m 37.7s −28° 01′ 55″ 15.6
6999 Thiên hà dạng thấu kính Hiển Vi Kính 21h 01m 59.5s −28° 03′ 32″
7000 Tinh vân Bắc Mỹ Tinh vân khuếch tán Thiên Nga 20h 58m 47s +44° 20′ 4

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c d e f R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 978-0-933346-51-2.
  2. ^ “VizieR Service”. Strasbourg astronomical Data Center. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2015.
  3. ^ “NED”. NED – NASA/IPAC Extragalactic Database. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2015.
  4. ^ “SIMBAD Astronomical Database”. Strasbourg astronomical Data Center. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2015.
  5. ^ a b “NASA/IPAC Extragalactic Database”. Results for various objects.
  6. ^ “The Anteater Nebula - NGC 6726-27 | Gábor Tóth Astrophotography”.
  7. ^ M. Odenkirchen & C. Soubiran (2002). “NGC 6994: - clearly not a physical stellar ensemble”. Astronomy & Astrophysics. 383 (1): 163–170. arXiv:astro-ph/0111601. Bibcode:2002A&A...383..163O. doi:10.1051/0004-6361:20011730.