Forbes Global 2000 là một bảng xếp hạng hàng năm của 2000 công ty đại chúng lớn nhất trên thế giới theo tạp chí Forbes. Việc xếp hạng dựa trên sự kết hợp của bốn số liệu về: doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Danh sách này đã được xuất bản từ năm 2004.

Forbes Global 2000 là một số liệu hữu ích về các công ty đại chúng hàng đầu thế giới, nhưng nó chỉ là một cách xếp hạng mang tính liệt kê tương đối. Kết quả này không hoàn toàn chính xác, thay đổi các tiêu chí sẽ tạo ra một danh sách khác.

Danh sách năm 2017

sửa

Danh sách năm 2016

sửa

Danh sách năm 2015

sửa

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2014

sửa

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2014.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2013

sửa

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2013.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2012

sửa

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2012.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2011

sửa

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2011.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2010

sửa

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2010.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2009

sửa

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2009.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2008

sửa

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2008.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2007

sửa

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2007.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây Lưu trữ 2015-04-19 tại Wayback Machine.

Danh sách năm 2006

sửa

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2005

sửa

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2004

sửa

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa