Forbes Global 2000

Forbes Global 2000 là một bảng xếp hạng hàng năm của 2000 công ty đại chúng lớn nhất trên thế giới theo tạp chí Forbes. Việc xếp hạng dựa trên sự kết hợp của bốn số liệu về: doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Danh sách này đã được xuất bản từ năm 2004.

Forbes Global 2000 là một số liệu hữu ích về các công ty đại chúng hàng đầu thế giới, nhưng nó chỉ là một cách xếp hạng mang tính liệt kê tương đối. Kết quả này không hoàn toàn chính xác, thay đổi các tiêu chí sẽ tạo ra một danh sách khác.

Danh sách năm 2017Sửa đổi

Danh sách năm 2016Sửa đổi

Danh sách năm 2015Sửa đổi

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2014Sửa đổi

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2014.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2013Sửa đổi

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2013.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2012Sửa đổi

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2012.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2011Sửa đổi

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2011.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2010Sửa đổi

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2010.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2009Sửa đổi

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2009.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2008Sửa đổi

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2008.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2007Sửa đổi

Dưới đây là 20 công ty hàng đầu trong danh sách năm 2007.

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây Lưu trữ 2015-04-19 tại Wayback Machine.

Danh sách năm 2006Sửa đổi

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2005Sửa đổi

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Danh sách năm 2004Sửa đổi

Danh sách đầy đủ có sẵn tại đây.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi