Gia Dụ Hoàng hậu

Phu nhân lãnh đạo đầu tiên của nhà Nguyễn.
(đổi hướng từ Gia Dụ hoàng hậu)

Gia Dụ Hoàng hậu (chữ Hán: 嘉裕皇后; ? - ?) là Chính thất của Thái Tổ Gia Dụ Hoàng đế Nguyễn Hoàng, vị tổ tiên của triều đại nhà Nguyễn.

Gia Dụ Hoàng hậu
嘉裕皇后
Hoàng hậu Việt Nam
Hoàng hậu nhà Nguyễn
Tại vịTruy tôn
Tiền nhiệmChưa có các vua chúa
Kế nhiệmHiếu Văn Hoàng hậu
Thông tin chung
Mấtmùa hạ, tháng 5
Đàng Trong, Quảng Nam Việt Nam
An tángVĩnh Cơ lăng (永基陵)
Phu quânThái Tổ Gia Dụ Hoàng đế
Nguyễn Hoàng
Tên húy
Nguyễn thị (阮氏)
Thụy hiệu
Từ Lương Quang Thục Minh Đức Ý phi
慈良光淑懿明德妃
Từ Lương Quang Thục Minh Đức Ý Cung Gia Dụ Hoàng hậu
慈良光淑明德懿恭嘉裕皇后
Tước vị
Triều đạiNhà Nguyễn

Tiểu sửSửa đổi

Hoàng hậu mang họ Nguyễn (阮氏), người thuộc huyện Hải Cát, tỉnh Thừa Thiên. Bấy giờ không rõ sự tích về bà, cũng như bà mất năm nào và thọ bao nhiêu tuổi cũng không được truyền lại. Bà hạ sinh một con trai là Hy Tông Hoàng đế Nguyễn Phúc Nguyên. Mùa hạ, tháng 5, bà qua đời, táng ở Vĩnh Cơ lăng (永基陵), nay thuộc địa phận Hải Cát.

Năm 1744, Nguyễn Thế Tông truy tôn thụy hiệu cho bà là Từ Lương Quang Thục Ý phi (慈良光淑懿妃). Về sau lại dâng thêm 2 chữ Minh Đức (明德).

Năm 1806, Gia Long Hoàng đế truy tôn bà đầy đủ thành Từ Lương Quang Thục Minh Đức Ý Cung Gia Dụ Hoàng hậu (慈良光淑明德懿恭嘉裕皇后), phối thờ cùng Thái Tổ Gia Dụ Hoàng đế ở trong Thái Miếu tại Phú Xuân.

Bài sách vănSửa đổi

Khi Gia Long dâng thụy hiệu, đã dâng bài sách văn bằng vàng có nội dung:

Giương oai cầm cây việt cờ mao, định yên thế nước, thực bởi thánh công, trong sáng như ngọc cư ngọc vũ, chỉnh đốn việc nhà đều nhờ hậu đức.
Kính nghĩ, Từ Lương Quan Thục Minh Đức Nguyễn Ý phi điện hạ: Thánh sánh đối với thánh, đến ở ấp mới này. Khuyến tướng sĩ cần lao ở hàng trận, nêu đức, tính trinh tĩnh ở đình vi. Đức hóa khắp nước nhà, Phước trạch nhuần cháu chắt. Cho nên, nay trên nhờ bóng cả, thêm sáng tốt xưa. Coi phước đức này, dám dâng sùng báo. Kính làm sách vàng, dâng tôn hiệu là "Từ Lương Quang Thục Minh Đức Ý Cung Gia Dụ Hoàng hậu", thờ chung vào Thái Miếu.

Tham khảoSửa đổi