Hepialoidea là một liên họ "bướm ma" và "swift moths"[1].

Hepialoidea
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Lepidoptera
Phân bộ (subordo)Glossata
Phân thứ bộ (infraordo)Exoporia
Liên họ (superfamilia)Hepialoidea
Tính đa dạng
67 genera and at least 617 species
Các họ

Hóa thạch sửa

Hóa thạch Hepialoidea có một ít.[2] Prohepialus (có thể Hepialidae) được miêu tả từ khoảng 35 triệu năm tuổi Bembridge Marls of Isle of Wight.[3] Hóa thạch Hepialoidea Miocen giữa cũng được phát hiện ở China.[4]

Hình ảnh sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ * Kristensen, N. P.. (1999). The homoneurous Glossata. pp. 51–63 In: Kristensen, N.P. (ed.), Lepidoptera, Moths and Butterflies, 1: Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbook of Zoology, volume 4 (35). Walter de Gruyter. Berlin, New York.
  2. ^ Kristensen, N. P. and Skalski, A.W. (1999). Phylogeny and paleontology. Pages 7-25 in: Lepidoptera: Moths and Butterflies. 1. Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbook of Zoology Vol. IV, Part 35. N. P. Kristensen, ed. De Gruyter, Berlin and New York
  3. ^ Jarzembowski, E.A. (1980). Fossil, insects from the Bembridge Marls, Palaeogene of the Isle of Wight, miền nam England. Bulletin of the British Museum (Natural History) (Geology), 33: 237-293.
  4. ^ Zhang, J. (1989). Fossil insects from Shanwung, Shandong, China. Shandong Science and Technology Publishing House.

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Lepidopteran superfamilies