Nhà nước tự do Ailen

(đổi hướng từ Irish Free State)

Nhà nước tự do Ireland ( 6 tháng 12 năm 1922 - 29 tháng 12 năm 1937) là một nhà nước được thành lập năm 1922 theo Hiệp ước Anh-Ireland tháng 12 năm 1921. Hiệp ước đó đã chấm dứt Chiến tranh Độc lập ireland kéo dài ba năm giữa các lực lượng tự xưng ireland , Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA); và lực lượng Vương quốc Anh .

Bản đồ Nhà nước tự do ireland

Nhà nước tự do được thành lập như một sự thống trị của Cộng đồng các quốc gia Anh . Nó bao gồm 26 trong số 32 quận của Ireland . Bắc Ireland, bao gồm sáu quận còn lại, đã thực thi quyền của mình theo Hiệp ước để từ chối nhà nước mới. Chính phủ Nhà nước Tự do bao gồm Toàn quyền , đại diện của Nhà vua và Hội đồng Điều hành (nội các), thay thế cả Chính phủ Dáil cách mạng và Chính phủ lâm thời được thành lập theo Hiệp ước. WT Cosgrave , người đã lãnh đạo cả hai chính phủ này kể từ tháng 8 năm 1922, đã trở thành người đầu tiên làm Chủ tịch Hội đồng điều hành. Các thành viên của Dáil được yêu cầu tuyên thệ về Hiến pháp của Nhà nước tự do và tuyên bố trung thành với nhà vua . Lời thề là một vấn đề quan trọng đối với những người phản đối Hiệp ước, những người từ chối thực hiện lời thề và do đó không chiếm ghế của họ. Các thành viên của Hiệp ước ủng hộ, người thành lập Cumann na nGaedheal vào năm 1923, chiếm đa số hiệu quả ở Dáil từ năm 1922 đến 1927, và sau đó cai trị như một chính phủ thiểu số cho đến năm 1932.