Khoáng vật silicat

Khoáng vật silicat là lớp khoáng vật lớn nhất và quan trọng nhất trong các lớp khoáng vật tạo đá, chiếm khoảng 90% vỏ Trái Đất. Đặc trưng của lớp khoáng vật này là cấu trúc của gốc silicat. Các khoáng vật silicat đều chứa silicoxy.

Silicat đảoSửa đổi

Silicat đảo ("nesosilicate", hay "orthosilicate"), gồm các tứ diện [SiO4]4− liên kết với nhau qua các cation kẽ hở.

 
Kyanite Tinh thể (không theo tỉ lệ)

Silicat đảo képSửa đổi

Silicat đảo kép ("sorosilicate") có hai nhóm tứ diện (Si2O7)6− (tỉ lệ 2:7).

 • Hemimorphit (calamin) - Zn4(Si2O7)(OH)2·H2O
 • Lawsonit - CaAl2(Si2O7)(OH)2·H2O
 • Ilvait - CaFe2+2Fe3+O(Si2O7)(OH)
 • Nhóm epidot (có cả hai gốc (SiO4)4− và (Si2O7)6−)
  • Epidot - Ca2(Al,Fe)3O(SiO4)(Si2O7)(OH)
  • Zoisit - Ca2Al3O(SiO4)(Si2O7)(OH)
  • Clinozoisit - Ca2Al3O(SiO4)(Si2O7)(OH)
  • Tanzanit - Ca2Al3O(SiO4)(Si2O7)(OH)
  • Allanit - Ca(Ce,La,Y,Ca)Al2(Fe2+,Fe3+)O(SiO4)(Si2O7)(OH)
 • Vesuvianit (idocrase) - Ca10(Mg,Fe)2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4

Silicat vòngSửa đổi

Silicat vòng ("cyclosilicate" hoặc "ring silicate"), gồm các tứ diện (SixO3x)2x- (tỉ lệ 1:3) liên kết với nhau bởi theo. Các vòng bao gồm 3-tứ diện (Si3O9)6-, 4-tứ diện (Si4O12)8- và 6-tứ diện (Si6O18)12-.

 • Vòng 3-tứ diện
 • Vòng 4-tứ diện
  • Axinit - (Ca,Fe,Mn)3Al2(BO3)(Si4O12)(OH)
 • Vòng 6-tứ diện

Silicat mạchSửa đổi

Silicat mạch ("inosilicate"), hoặc silicat dải, bao gồm các tứ diện silicat cài vào nhau thành mạch, các tứ diện có thể là SiO3 (tỉ lệ 1:3) đối với mạch đơn hoặc tứ diện Si4O11 (tỉ lệ 4:11) đối với mạch đôi.

Silicat mạch đơnSửa đổi

Silicat mạch đôiSửa đổi

Silicat lớpSửa đổi

Silicat lớp ("phyllosilicate" hoặc "sheet silicate") (tiếng Hy Lạp φύλλον phyllon, gồm nhiều tấm (lớp) tứ diện silicat Si2O5 nối với nhau (tỉ lệ 2:5).

 
Kaolin

Silicat khungSửa đổi

Silicat khung ("tectosilicate "hoặc "framework silicate"), gồm khung tứ diện silicat SiO2 (tỉ lệ 1:2) trong không gian ba chiều. Nhóm này chiếm gần 75% trong vỏ Trái Đất. Silicat khung đều là nhôm silicat trừ nhóm thạch anh.

 
thạch anh
 
Đá Mặt Trăng Anorthosit #60025 (plagiocla fenspat). Apollo 16 thu thập trên cao nguyên Mặt Trăng gần Descartes Crater.

Tham khảoSửa đổi

 • Deer, W.A. (1992). An introduction to the rock forming minerals. Howie, R.A., & Zussman, J. London: Longman.
 • Deer, W.A. (2004). Rock-forming minerals. Quyển 4B. Framework silicates: silica minerals. Feldspathoids and the zeolites. Howie, R.A., Wise, W.S. & Zussman, J. London: Geological Society of London. tr. 982 tr.

Liên kết ngoàiSửa đổi