Trong vật lý, lượng tử là số lượng tối thiểu của bất kỳ thực thể vật lý (thuộc tính vật lý) tham gia vào một sự tương tác. Lượng tử đại diện cho một vật lượng không có khối lượng được tìm thấy từ Phóng xạ

Ký hiệu, giá trị và công thức toán của lượng từSửa đổi

Lượng tử có ký hiệu h còn được gọi là Hằng số Planck có giá trị

 . Với J là joule và s là giây

Lượng tử được biểu diển bằng công thức toán sau

 

Tính chất Lượng tửSửa đổi

Lượng tử có Lưởng tính Sóng Hạt của 2 đặc tính là đặc tính Sóng và đặc tính Hạt

Đặc tính Hạt -  
Đặc tính Sóng -  

Lượng tử được tìm thấy ở 2 trạng thái.

Trạng thái phát sáng - lượng tử mang theo năng lượng phát sáng   ở tần số thời gian bằng với Tần số ngưởng  
Trạng thái phát điện - lượng tử mang theo năng lượng có khả năng giải thoát điện tử ra khỏi nguyên tử   ở tần số thời gian lớn hơn Tần số ngưởng  

Cơ hội tìm thấy lượng tử ở một trong hai trạng thái được miêu tả theo Định luật Heiseiberg cho rằng Quang tuyến chỉ có thể tìm thấy ở 1 trong 2 trạng thái ở một thời điểm thời gian

 

Lượng tử hóaSửa đổi

Khái niệm cơ bản rằng một tính chất vật lý có thể được "lượng tử hóa" được gọi là "giả thuyết lượng tử hóa".[1] Điều này có nghĩa là độ lớn của tính chất vật lý chỉ có thể đảm nhận các giá trị cụ thể bao gồm bội số nguyên của một lượng tử.

Ví dụ, một photon là một lượng tử ánh sáng (hoặc bất kỳ dạng bức xạ điện từ nào khác). Tương tự, năng lượng của một electron liên kết trong một nguyên tử được lượng tử hóa và chỉ có thể tồn tại trong một số giá trị bội của nó. (Thật vậy, các nguyên tử và vật chất nói chung đều ổn định vì các electron chỉ có thể tồn tại ở các mức năng lượng riêng biệt trong một nguyên tử.) Lượng tử hóa là một trong những nền tảng của vật lý lượng tử rộng hơn nhiều. Lượng tử hóa năng lượng và ảnh hưởng của nó đối với cách năng lượng và vật chất tương tác (điện động lực học lượng tử) là một phần của khung cơ bản để hiểu và mô tả thiên nhiên.

Trong khi lượng tử hóa lần đầu tiên được phát hiện trong Bức xạ điện từ, nó mô tả một khía cạnh cơ bản của năng lượng không chỉ giới hạn ở các Photon.[2]. Trong nỗ lực đưa lý thuyết vào thỏa thuận với thực nghiệm, Max Planck đã quy định rằng năng lượng điện từ được hấp thụ hoặc phát ra trong các gói hoặc lượng tử riêng biệt.[3]

 

Sóng lượng tửSửa đổi

Sóng lượng tử là một loại sóng vật chất của một lượng tử có lưởng tính sóng hạt mang theo năng lượng lượng tử. Sóng vật chất, có thể biểu diển bằng hàm số sóng.

Với một hạt chuyển động tự do trong chân không, hàm số sóng lượng tử

 

Với

  là hàm sóng của hạt.
 . Bước sóng được tính bằng bước sóng de Broglie
 
 

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Wiener, N. (1966). Differential Space, Quantum Systems, and Prediction. Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology Press
  2. ^ Melville, K. (2005, February 11). Real-World Quantum Effects Demonstrated
  3. ^ Modern Applied Physics-Tippens third edition; McGraw-Hill.