Mở trình đơn chính

Lưu Vũ trong Tiếng Việt có thể là: