Lục Nam (tỉnh)


Lục Nam là một tỉnh cũ ở Bắc Bộ Việt Nam, nay thuộc địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Quảng NinhLạng Sơn.

Từ ngày 5 tháng 11 năm 1889 đến ngày 9 tháng 9 năm 1891 đã tồn tại tỉnh Lục Nam. Tỉnh Lục Nam gồm các huyện Bảo Lộc, Phượng Nhỡn, Đông Triều (Quảng Ninh), Chí Linh (Hải Dương), Hữu Lũng (tách từ phủ Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, ở bên tả ngạn sông Thương) và huyện Yên Bác (tách từ tỉnh Lạng Sơn). Năm 1891, sau khi trả hai huyện Bảo Lộc và Phượng Nhỡn cho tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Lục Nam bị xóa bỏ để nhập vào Đạo Quan binh I.

Tham khảoSửa đổi