Loài sắp bị đe dọa (viết tắt trong phân loại tình trạng bảo tồn là NT) là một tình trạng bảo tồn dùng để chỉ những loài hoặc cấp phân loại thấp hơn có thể được xem là bị đe dọa tuyệt chủng trong tương lai gần, mặc dù nó hiện không hội đủ điều kiện cho tình trạng bị đe dọa. IUCN ghi nhận tầm quan trọng của việc đánh giá lại phân loại bị đe dọa ở những giai đoạn thích hợp. Hiện tại IUCN áp dụng phiên bản phân loại 3.1.

Ngựa vằn đồng bằng (Equus quagga) bị liệt vào danh sách 'sắp bị đe dọa' bởi IUCN
Tình trạng bảo tồn
Bufo periglenes, Golden Toad, đã được ghi nhận lần cuối vào ngày 15 tháng 5 năm 1989
Tuyệt chủng
Bị đe dọa
Nguy cơ thấp

Danh mục khác

Chủ đề liên quan

IUCN Red List category abbreviations (version 3.1, 2001)

Lý do được sử dụng cho các đơn vị phân loại sắp bị đe dọa thường bao gồm các tiêu chí của đơn vị phân loại dễ bị tổn thương ở mức độ được thừa nhận gần như đáp ứng, chẳng hạn như giảm số lượng cá thể hoặc thu hẹp phạm vi sinh sống. Loài sắp bị đe dọa được đánh giá từ năm 2001 trở đi cũng có thể là phụ thuộc vào những nỗ lực bảo tồn để ngăn ngừa chúng trở thành nhóm bị đe dọa, trong khi trước nhóm này, loài phụ thuộc bảo tồn được xếp vào một danh mục riêng biệt.

Ngoài ra, có 402 đơn vị loài phụ thuộc bảo tồn cũng có thể được xem là sắp bị đe dọa.

Tiêu chí và xếp loại của IUCN phiên bản 2.3 sửa

 
Sơ đồ Nguy cơ thấp/sắp bị đe dọa theo phân loại của IUCN phiên bản 2.3, so với phân nhóm trước đây Nguy cơ thấp/phụ thuộc bảo tồn

Trước năm 2001, IUCN sử dụng tiêu chí và phân loại phiên bản 2.3, theo đó nhóm phụ thuộc bảo tồn nằm tách biệt (LR/cd) với nhóm sắp bị đe dọa nhưng đều nằm cùng một nhóm lớn là "có nguy cơ thấp".

Hình ảnh sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

  • Rundell, R.J. (2012). Aaadonta constricta. Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. 2012: e.T4A3013586. doi:10.2305/IUCN.UK.2012.RLTS.T4A3013586.en. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2021.