Mesitylene
Mesitylen Mesitylen
Danh pháp IUPAC 1,3,5-Trimêtylbenzen
Tên khác Mesitylen
sym-Trimêtylbenzen
Công thức hóa học C9H12
Khối lượng phân tử 120,19 g/mol
Số CAS [108-67-8]
Tỷ trọng 0,8637 g/cm3 ở 20 °C
Nhiệt độ nóng chảy -44,8 °C
Nhiệt độ sôi 164,7 °C
SMILES c1(C)cc(C)cc(C)c1
Thông tin về sự phủ nhận và tham chiếu

Mesitylen hay 1,3,5-trimêtylbenzen (C9H12) là một hyđrocacbon thơm có 3 nhóm mêtyl thế vào vòng benzen.

Điều chếSửa đổi

Mesitylen được điều chế bằng cách cân bằng Xilen qua xúc tác Axit

2 C6H4(CH3)2 ⇌ C6H3(CH3)3 + C6H5CH3

C6H4(CH3)2 + CH3OH → C6H3(CH3)3 + H2O

Tham khảoSửa đổi