Hartree (ký hiệu Eh) là năng lượng nguyên tử của năng lượng và được đặt theo tên của nhà vật lý Douglas Hartree.

Năng lượng hartree bằng với giá trị tuyệt đối của điện thế của nguyên tử Hydrogentrạng thái cơ bản. Năng lượng này cũng gần bằng 2 lần giá trị tuyệt đối của năng lượng liên kết (hay năng lượng ion hóa của electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử Hydrogen, |W1| (nó không bằng chính xác 2 lần năng lượng ion hóa do khối lượng tuyệt đối của proton)

= 4.359 744 17(75)×10−18 J
= 2625.5 kJ/mol
= 27.211 3845(23) eV
= 2 Ry
= 627.509 391 kcal/mol

trong đó:

hằng số Planck biến đổi,
khối lượng cơ bản của electron,
bán kính Bohr,
vận tốc ánh sáng trong chân không, và
hằng số cấu trúc tinh tế.

Tham khảo Sửa đổi