Năng lượng bền vững là loại năng lượng được tiêu thụ với tỷ lệ không đáng kể so với nguồn cung của nó và với những ảnh hưởng phụ có thể quản lý được, đặc biệt là những ảnh hưởng về môi trường. Một định nghĩa phổ biến khác của năng lượng bền vững là, năng lượng bền vững là một hệ thống năng lượng phục vụ nhu cầu của hiện tại mà không làm hại tới việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Nguyên tắc chủ đạo cho sự bền vững này chính là phát triển bền vững, bao gồm bốn lĩnh vực kết nối lẫn nhau: sinh thái, kinh tế, chính trị và văn hóa.[1] Khoa học bền vững là ngành khoa học nghiên cứu sự phát triển bền vững và môi trường.[2]

Công nghệ đẩy mạnh ngành năng lượng bền vững bao gồm các nguồn năng lượng tái tạo như thủy điện, năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió, năng lượng sóng,[cần dẫn nguồn] năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh học, năng lượng thủy triều và cả những công nghệ được thiết kế để cải thiện hiệu quả của năng lượng. Giá đã giảm nhiều trong các năm, và vẫn tiếp tục xuống thấp. Các chính sách hiệu quả của chính phủ ngày càng ủng hộ sự tự tin của các nhà đầu tư và những thị trường này đang ngày càng mở rộng. Đã có những bước tiến đáng kể trong việc chuyển dịch năng lượng từ năng lượng hóa thạch sang hệ thống bền vững về mặt sinh thái, tới mức mà nhiều nghiên cứu ủng hộ 100% năng lượng tái tạo.

Đọc thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ James, Paul; Magee, Liam; Scerri, Andy; Steger, Manfred B. (2015). Urban Sustainability in Theory and Practice:. London: Routledge. ; Liam Magee; Andy Scerri; Paul James; Jaes A. Thom; Lin Padgham; Sarah Hickmott; Hepu Deng; Felicity Cahill (2013). “Reframing social sustainability reporting: Towards an engaged approach”. Environment, Development and Sustainability (Springer). 
  2. ^ Lynn R. Kahle, Eda Gurel-Atay, Eds (2014). Communicating Sustainability for the Green Economy. New York: M.E. Sharpe. ISBN 978-0-7656-3680-5.