Chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, các triều đại Triều Tiên cũng đặt niên hiệu (chữ Hán phồn thể: 年號; giản thể: 年号; pinyin: niánhào) khi các vua xưng hoàng đế.

 • Khánh Vân (경운, 慶雲: 822-825, King Kim Heon chang, Kim Beop mun)
 • Thiên Thống (천통, 天統: 699 - 718, Cao Vương)
 • Nhân Yên (인안, 仁安: 719 - 736, Võ Vương)
 • Daeheung (Đại Hưng) (대흥, 大興: 737 - 793, King Mun)
 • Boryeok (Bảo Lịch) (보력, 寶曆: 774-?, at least until 781, King Mun)
 • Jungheung (Trung Hưng) (중흥, 中興:794, King Seong)
 • Jeongnyeok (Chính Lịch) (정력, 正曆: 795 - 808, King Gang)
 • Yeongdeok (Vĩnh Đức) (영덕, 永德: 809 - 812, King Jeong)
 • Jujak (Chu Tước) (주작, 朱雀: 813 - 817, King Hui)
 • Taesi (Thái Thủy) (태시, 太始: 817 - 818, King Ga)
 • Geonheung (Kiến Hưng) (건흥, 建興: 818 - 820, King Seon)
 • Hamhwa (Hàm Hòa) (함화, 咸和: 830 - 858, King Dae Ijin)
 • Cheongyeong (Thiên Khánh) (천경, 天慶: 1029-1030, Hoàng đế Đại Diên Lâm)
 • Mutae (무태, 武泰: 904 - 905, King Cung Duệ)
 • Seongchaek (성책, 聖冊: 905 - 910, Cung Duệ)
 • Sudeok Manse (수덕만세, 水德萬歲: 911 - 914, Cung Duệ)
 • Jeonggae (정개, 政開: 914 - 918, Cung Duệ)
 • Cheonsu (천수, 天授: 918 - 933, Thái Tổ)
 • Gwangdeok (광덕, 光德: 950 - 951, King Gwangjong)
 • Junpung (준풍, 峻豊: 960 - 963, King Gwangjong)
 • Thái Bình (태평, 太平: 976-981, King Cảnh Tông)
 • Cheongaeg (천개, 天開: 1135, King Myocheong)
 • Gaeguk (개국, 開國: King Cao Tông, 1894 - 1895)
 • Geonyang (건양, 建陽: King Cao Tông, 1896 - 1897)
 • Gwangmu (광무, 光武: Emperor Cao Tông, 1897-1907)
 • Yunghui (융희, 隆熙: Emperor Thuần Tông, 1907-1910)
 • Daehan-minguk (대한민국, 大韓民國: 1948)
 • Dangun-giwon (단군기원, 檀君紀元: 1948-1962)
 • Juche (주체, 主體: 1912-)

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa