Phường

Phân khu của một đơn vị chính quyền địa phương

Phường có thể là: